Christian 3.s danske Bibel

VIII.

|309 [Illustration]

DA forsamlede Kong Salomon til sig de Eldste aff Jsrael / alle Slecternis 2. Paral. 5. Øffuerste / oc Federnis Førster iblant Jsraels Børn / til Jerusalem / at opføre HERRENS Pactis Arck aff Dauidz stad / det er / Zion. Oc alle Jsraels mend forsamlede sig til Kong Salomon i Ethanim maanid paa høytiden / det er den siuende maanid.

Oc der alle de Eldste aff Jsrael komme / da løffte Presterne "HERRENS Arck op / oc førde hende hen op / oc der til Vidnesbyrdens Tabernackel / oc al Helligdommens red skaff / som vaar i Tabernackelen / det giorde Presterne oc Leuiterne. Oc Kong Salomon oc al Jsraels menighed / haffde forsamlet sig til hannem / oc ginge met hannem faar Arcken / oc offrede Faar oc Øxen / saa mange / at mand kunde icke telie eller regne dem.

Saa førde Presterne HERRENS Pactis Arck til sin sted i Chorit vdi Huset / i det Alderhelligste vnder Cherubims Vinger. Thi Cherubim vdbridde Vingene paa steden somPactens Arck bæris til sin sted. Arcken stod / oc skiulte Arcken oc hendis stenger offuen til. Oc stengerne vaare saa longe / at mand kunde see deris knappe i Helligdommen faar Choret / Men der vde kunde mand icke see dem / oc de bleffue der til paa denne dag. Oc der vaar inted i Arcken / vden aleniste de tho Mose Stentaffler / som hand loed bliffue der i Horeb / der HERREN giorde en Pact met Jsraels børn / der de vaare dragne aff Egypti land.

Der Presterne ginge aff Helligdommen / da opfyldede en sky HERRENS Huss / at Presterne kunde icke staa oc gøre Embede for skyen / Thi HERRENS Herlighed opfylte HERRENS Huss.

Da sagde Salomon / HERREN sagde / at hand vilde bo i mørcket. Jeg haffuer io bygt dig it Huss til Bolig / it Sæde / at du skalt der bo euindelige. Oc Kongen vende sit 2. Para. 6. ansict / oc velsignede al Jsraels menighed / oc al Jsraels menighed stod / Oc hand sagde.

Loffuet vere HERREN Jsraels Gud / som talede met sin mund til min Fader Dauid / oc fuldkommede det met sin haand / oc sagde / Fra den dag / ieg førde mit Folck Jsrael aff Egypten / haffuer ieg icke vdualt nogen Stad / nogen sted / iblant en aff Jsraels slect / at mig skulde byggis it Huss / at mit Naffn skulde der vere / Men ieg vdualde Dauid / at hand skulde vere offuer mit Folck Jsrael. Oc min Fader Dauid haffde vel i sinde at bygge H E 2. Reg. 7. RRENS Jsraels Guds Naffn it Huss / Men HERREN sagde til min Fader Dauid / At du haffuer i sinde / at bygge mit Naffn it Huss / du giorde vel at du togst dig det faare. Du skalt dog icke bygge det Huss / Men din Søn som skal komme aff dine Lender / hand skal byg|310ge mit Naffn it Huss. Oc HERREN Haffuer stad fest sit ord som hand talede / Thi ieg er opkommen i min faders Dauidz sted / oc sider paa Jsraels Stoel / som HERREN sagdeoc haffuer bygt HERRENS Jsraels Gudz Naffn it Huss. Oc haffuer bered der en sted til Arcken / huilcken HERRENS Pact er i / som hand giorde met vore Forfedre / der hand førde dem aff Egypti land.

Salomons bøn. Oc Salomon gick til HERRENS Altere faar al Jsraels menighed / oc vdbredde sine hender mod Himmelen / oc sagde / HERRE Jsraels Gud / Der er ingen Gud / dig lig / huercken offuen i Himmelen eller nedre paa Jorden / du som holder Pact oc Miskundhed met dine Tienere / som vandre faar dig aff gantske hierte. Du som oc holt Dauid min fader / din Tienere / alt det du hannem til sagde / Du talede met din Mund / oc fuldkommede det met din haand / som det staar paa denne dag. Nu Jsraels HERRE / holt din Tienere / Dauid min fader det du talede til hannem / oc sagde / Dig skal icke fattis en Mand faar mig / som skal side paa Jsraels Stoel / Dog saa / om dine Børn foruare deris veye / ath de vandre faar mig / som 2. Regum. 7.du haffuer vandret faar mig. Nu Jsraels Gud / Lad dine ord bliffue sande / som du talede til din Tienere / Dauid min Fader.

Thi ment du oc at Gud boer paa Jorden? See / Himmelen oc alle Himlenis himle kunde icke besørge dig / Huorledis skulde da dette huss det gøre som ieg haffuer bygt? Vent dig til din Tieneris Bøn oc til hans formanelse / HERRE min Gud / Paa det ath du skalt høre Deut. 12.Loff oc Bøn / som din tienere gør i dag faar dig. At dine øyen skulle staa obne offuer dette Huss nat oc dag / offuer denne sted / som du haffuer sagt om / Mit Naffn skal der vere. At du vilt høre denne Bøn / som din Tienere gør paa denne Sted / oc du vilt høre / din Tieneris oc dit Folckis Jsraels inderlige Bøn / som de skulle her gøre i denne Sted din Bolig i Himmelen / Och naar du det hører du vilt da vere naadelig.

Eed. Naar nogen synder mod sin Neste / oc tager en Eed paa sig met huilcken hand beplicter sig / oc den eed kommer faar dit Altere i dette Huss. At du vilt den høre i Himmelen / oc skicke din Tienere Ræt / at fordømme den Wgudelige / oc føre hans vey paa hans Hoffuet / oc sige den Rætuise Rætten aff / til at giffue hannem effter sin retferdighed.

Strid. Naar dit folck Jsrael bliffuer slaget for sine Fiender / effterdi de haffue syndet mod dig / Oc omuende dem til dig oc bekende dit Naffn / oc bede oc formane dig i dette Huss. At du vilt da høre i Himmelen / oc vere dit folckis Jsraels synder naadig / Oc føre dem i Landet igen / som du haffuer giffuet deris Forfedre.

Nød for regn. Naar Himmelen bliffuer tilluct / at det icke regner effterdi at de haffue syndet mod dig oc de da bede i denne sted / oc bekende dit Naffn / oc omuende dem fra deris synder / fordi du plager dem. At du vilt da høre i Himmelen oc vere naadig offuer dine Tieneris / oc dit folckis Jsraels synder at du viser dem den gode vey i huilcken de skulle vandre / oc lade regne paa Landet / som du haffuer giffuet dit Folck til Arff.

Dyrtid. Naar der kommer en Dyr tid / eller Pestelentze / eller Tyrcke / eller Brynde / eller Greshopper eller kornorme i landet / eller at deris fiender i Landet belegge deris porte / eller nogen Plage eller Siugdom / Huo da beder oc formaner huad helder det er ellers Menniske / eller dit folck Jsrael / de som formercke deris Plaffue / huert i sit hierte / oc vdbrede deris hender til dette Huss. At du vilt da høre i Himmelen / i den Sæde som du boer / oc vere naadig / oc skicke det saa / at du giffuer huer / som hand haffuer vandret / lige som du kender hans hierte / Thi du kender alene alle Menniskens Børns hierte / Paa det at de skulle frycte dig altid / saa lenge de bliffue i Landet / Fremmet. Esaiæ 56.Matth 21.som du haffuer giffuet vore Forfedre.

Naar oc saa nogen Fremmet / som icke er aff dit folck Jsrael / kommer aff fremmede Land / for dit Naffn skyld (Thi de skulle høre om dit store Naffn / oc om din megtige Haand / och om din vdracte Arm) oc kommer at bede faar dette Huss. At du vilt da høre det i Himmelen / i din Boligis Sæde / oc gøre alt det / som den Fremmede rober til dig om / At alle Folck paa Jorden kunde kende dit Naffn / oc frøcte ocsaa dig lige som dit folck Jsrael / oc at de skulle vide huorledis dette Huss / som ieg haffuer bygd / er kaldet effter dit Naffn.

Seieruinding i Strid. Jsrael bort ført fangen 2. Par. 6. Naar dit Folck drager vd i strid mod sine Fiender / paa veyen som du sender dem hen / oc de bede til HERREN mod veyen til den stad som du vdualde / oc til det huss / som ieg haffuer bygt dit Naffn. At du vilt høre deris Bøn / oc Formanelse i Himmelen / oc skicke Ræt.

Naar de synde mod dig (Thi der er inted Menniske / som icke synder) oc du bliffuer vred / oc giffuer dem faar deris Fiender / at de bort føre dem fangne i deris Fienders land / longt bort eller ner hoss / Oc de sla i deris hierte vdi Landet der som de ere fangne / oc omuende sig oc formane dig / i deris Fengsels Land / oc sige / Wi haffue syndet oc giort ilde / oc vaare Wgudelige oc vende dem saa til dig aff gantske hierte / oc aff gantske siel i deris Fienders land / som haffue bortført dem / oc bede til dig mod veyen til deris Land / som du haffuer giffuet deris Forfedre / |311 til Staden som du vdualde / oc til Huset som ieg haffuer bygt dit Naffn.

At du vilt høre deris Bøn oc formanelse i Himmelen / aff din Boligis Sæde / oc skicke Ræt / oc vere dit Folck naadig / som haffue syndet mod dig / oc alle deris offuertredelser / met huilcke de haffue offuertraad mod dig / oc giffue dem Barmhertighed faar dem som holde dem fangne / oc miskunde dig offuer dem. Thi de ere dit Folck oc din Arff / som du førde aff Egypten / aff iern Onen. At dine øyen mue vere obne paa din Tieneris / oc dit Folckis Jsraels Bøn / at du vilt høre dem i alt det / huorfaare de paakalde dig.. Thi du vdualde dig dem til Arffuedel aff alle Folck paa iorden / som du talede ved Mose din Tienere / Den tid du førde vore Forfedre aff Egypten HERRE / HERRE.

Oc der Salomon haffde vdbedet alle disse Bønner oc Formanelser faar HERREN / da stod hand op fra HERRENS Altere / oc lod aff at bøye sine knæ / oc vdbrede henderne mod Himmelen. Oc gick hen oc velsignede al Jsraels menighed met høy røst / oc sagde / Velsignet vere HERREN / som haffuer giffuit sit Folck Jsrael rolighed / som hand haffuer talet / Der fattis icke it aff hans gode ord / som hand talede ved sin Tienere Mose. HERREN vor Gud vere met oss / som hand haffuer verit met vore Forfedre. Hand forlade oss icke / oc tage icke haanden fra oss / at bøye vore hierte til hannem / at wi maa vandre i alle hans Veye / oc holde hans Bud / Skickelser oc Ræt / som hand haffuer budet vore Forfedre.

Oc disse ord / som ieg haffuer bedet faar HERREN / maa komme nær HERREN vor Gud / dag oc nat / At hand vil skicke sine Tienere / oc Jsrael sit Folck Ræt / huer vdi sin tid. Paa det at alle Folck paa Jorden skulle vide / at HERREN er Gud / oc ingen anden / Oc at eders hierte maa vere ret skickede faar HERREN vaar Gud / at vandre i hans Skick / oc at holde hans Bud / lige som det gaar i dag.

Oc Kongen oc al Jsrael offrede faar HERREN Offer. Oc Salomon offrede Templens induielse. Tackoffer (som hand offrede HERREN ) tho oc tiue tusinde Øxen / oc hundrede oc tiue tusinde Faar / Saa viede de HERRENS Huss / Kongen oc alle Jsraels Børn. Den samme dag viede Kongen Mellemgaarden / som vaar faar HERRENS Huss / huor met hand vdrette Brendoffer / Madoffer / oc Tackoffers fedme / Thi det Kaaber Altere som stod faar HERREN / vaar forlidet til Brendoffer / Madoffer oc til Tackofferens fedme.

Oc Salomon giorde samme tid en Høytid / oc al Jsrael met hannem en stor forsamling fra Hemath Landemercke / oc intil Egypti Bæck faar HERREN vor Gud i siu dage / oc atter i siu dage / det vaare fiorten dage / Oc lod Folcket gaa hen den ottende dag. Oc de velsignede Kongen / oc ginge glade bort til deris Bolige / oc gleddis i deris hierte / offuer alt det gode / som HERREN haffde giort sin Tienere Dauid / oc Jsrael sit Folck.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.