Christian 3.s danske Bibel

[347]

XX.

PAa den tid bleff Ezechias død siug / Oc Esaias Prophete Amos søn kom tilEsaias. 2. Paral. 32. Esaiæ 38. hannem / oc sagde til hannem / saa siger HERREN / Beskicke dit Huss / Thi du skalt dø oc icke leffue. Hand vende sit ansict til veggen / oc bad til HERREN / oc sagde / Ah HERRE / kom dog ihu / at ieg haffuer trolige vandret faar dig / oc met it retsindigt hierte / oc giorde det / som dig vaar behageligt. Oc Ezechias græd saare.

Oc der Esaias haffde icke end nu gonget igennem halffdelen aff Staden / da kom HERRENS ord til hannem / oc sagde / Vent dig om / oc sig Ezechie mit Folckis Første / saa siger HERREN din Faders Dauidz Gud / Jeg haffuer hørt din Bøn / oc seet din graad. See / ieg vil gøre dig karsk / paa denne tredie dag skalt du gaa op i HERRENS Huss. Oc ieg vil legge femten aar til dit Leffnit / oc frelse dig oc denne Stad fra Kongen aff Assyrien / oc beskerme denne Stad / for min skyld / oc for min Tieneris Dauidz skyld. Oc Esaias sagde / Henter en klase Figen hid / Oc der de komme met dem / lagde de dem paa Bulden / Oc hand bleff karsk.

Ezechias sagde til Esaiam / Huilket er det Tegen / at HERREN vil gøre mig karsk / oc at ieg skal gaa hen op i HERRENS Huss paa den tredie dag? Esaias sagde / Du skalt haffue det Tegen aff HERREN / at HERREN skal gøre det som hand haffuer sagt. Skal skuggen gaa ti trapper frem / eller gaa ti trapper til bage? Ezechias sagde / Det er læt / at skuggen gaar ti trapper ned at / det vil ieg icke / Men at hand skal gaa ti trapper tilbage. Da kallede Esaias Prophete paa HERREN / Oc skuggen gick ti trapper tilbage / paa Achas Seyer verck / som hand vaar nedgongen.

Paa den tid sende Brodach / Baledans søn Baledans søns kongen aff Babilonien / breffBrodach. Esaiæ 39. oc Skenck til Ezechiam / Thi hand haffde hørt / at Ezechias haffde veret siug. Oc Ezechias vaar glad met dem / oc visde dem det gantske Liggende fæes huss / Sølff / Guld / dyrebare Vrter / oc den beste Olie / oc Harnisk kammeret / oc alt det hand haffde i sit Liggende fæ / Der vaar inted i hans huss / oc i hans gantske Herredømme / som Ezechias ey visde dem.

Da kom Esaias Prophete til Kong Ezechiam / oc sagde til hannem / Huad haffue disse Mend sagt? Oc hueden ere de komne til dig? Ezechias sagde / De ere komne aff fremmede Land til mig fra Babilonien / Hand sagde / Huad haffue de seet i dit huss? Ezechias sagde / De haffue seet / alt det som er i mit huss oc der er inted i mit Liggendefæ / ieg ey visde dem. Da |348 sagde Esaias til Ezechiam / Hør "HERRENS ord / See / den tid kommer / At alt det skal bort føris til Babilonien / vdaff dit Huss / oc huad dine Forfedre haffue tilhobe sancket / til denne dag / oc der skal inted bliffue igen / siger HERREN . Der til met de Børn som komme aff dig / de du skalt affle de skulle tagis / at vere Kammersuenne i Kongens Sal aff Babilonien. Da sagde Ezechias til Esaiam / Det er gaat / som HERREN haffuer talet / Oc hand sagde ydermere / Der bliffuer dog Fred oc troskaff i min tid.

2. Paral. 33. Huad mere er at sige om Ezechia / oc al hans mact oc det hand giorde / oc den Fiskedam oc Vandrøer / met huilke hand ledsagede vandet ind i staden / See / det er screffuit i Juda Kongers Krønicke. Oc Ezechias soff hen met sine Forfedre / Oc Manasses hans søn bleff Konge i hans sted.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.