Christian 3.s danske Bibel

[452]

XLII.

Job. OC Job suarede HERREN / oc sagde / Jeg bekender / at du formaar alting / oc at der er ingen tancke skiult faar dig. Det er en wbesindig Mand / som tencker at skiule sit raad. Der faar bekender ieg / at ieg talede wuislige / at det er mig forhøyt oc ieg icke forstaar. Saa hør nu / lad mig tale / ieg vil spøre dig at / lær mig. Jeg haffuer hørt dig met øern / oc mit øye seer dig oc nu. Der faar kender ieg mig skyldig / oc ieg vil bedre mig i støff oc aske.

Der HERREN haffde nu talet disse ord met Job / da sagde hand til Eliphas aff Theman / Min vrede er bleffuen grum offuer dig / oc offuer dine tho Venner / Thi at i haffue icke talet ræt om mig / som min Tienere Job. Saa tager nu siu øxen oc siu vedre / oc gaar hen til Job min Tienere / oc offrer Brendoffer for eder / oc lader Job min Tienere bede for eder. Thi ieg vil ansee hannem / At ieg skal icke lade eder see / huor daarlige i haffue giort / Thi at i haffue icke ræt talet om mig / som min Tienere Job.

Saa ginge Eliphas aff Thema / Bildad aff Suah / oc Zophar aff Naema / oc giorde som HERREN sagde til dem / Oc HERREN saa til Job. Oc HERREN vende Jobs fengzel / der hand bad for sine Venner / Oc HERREN gaff Job dubbelt saa meget som hand haffde hafft.

Job fick dubbelt saa meget igen / som hand haffde mist. Oc alle hans Brødre oc alle hans Søster / oc alle som kende hannem før / komme til hannem / oc ode met hannem i hans Huss / oc vende dem til hannem / oc trøstede hannem / offuer alt det onde / som HERREN haffde ladet komme offuer hannem. Oc huer gaff hannem en |453 skøn Sølffpending / oc it gyldene Stiernespan. Oc HERREN velsignede Job der effter mere end tilforne / at hand fick fiorten tusinde Faar / oc sex tusinde Kamel / oc thu tusin de par Øxen / oc tusinde Asne. Oc hand fick siu Sønner oc tre Døtter. Oc hand kallede den første Jemima / den anden Kezia / oc den tredie Kerenhapuch. Oc der vaar icke saa deylige Quinder fundne i alle Landene / som Jobs døtter / Oc deris Fader gaff dem arff iblant deris Brødre.

Oc Job leffuede siden der effter / i hundrede oc fyretiue aar / at hand saa Børn oc Børne børn / indtil det fierde Led. Oc Job døde gammil oc mæt aff Liffuit.

Ende paa Jobs Bog ❧ ❦

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.