Christian 3.s danske Bibel

[21]

XII.

OC HERREN sagde til Abram / gack vd aff dit federne land / och fra dinAct. 7.Ebre. 11. slect / och aff din faders huss / til it Land som ieg vil vise dig. Oc ieg vil gøre dig til it mangfoldigt Folck / oc velsigne dig / oc gøre dig it stort naffn / oc du skalt vere en Velsignilse / Jeg vil velsigne dem som dig velsigne / och forbande dem somGal. 3. dig forbande. Oc i dig skulle velsignis alle Slecter paa iorden.

Saa reysde Abram bort / som HERREN haffde sagd hannem / oc Lot reysde met hannem / och Abram vor halffierdesinds tiue oc fem aar gammil / der hand foer aff Charran. Saa tog Abram sin hustru Sarai / oc Lot sin broders søn och alt deris godz / som de eyede / och de Siæle som de haffde affled i Charran / och droge vd at reysse hen til Canaans land. Och der de vore komne i samme land / drog Abram igennem / til den sted Cananiter Sichem / och More lund / thi Cananiterne bode paa den tid i landet.

Da obenbarede HERREN sig for Abram / och sagde / Din Sæd vil ieg giffue detteDet Land Canaan tilsigis Abram her første gong. Land. Oc hand bygde HERREN der it altere / som abenbarede sig for hannem. Der effter brød hand op der fra til it bierg / som laa østen mod den stad Bethel / och opreysde sit paulun / saa at hand haffde Bethel vesten / oc Ai østen fra sig. Oc hand bygde HERREN der it Altere / oc predickede om HERRENS naffn. Der effter vigede Abram lenger frem / oc drog synder paa.

Oc der bleff en dyr Tid i landet. Da drog Abram hen ned til Egypten / at hand vilde Dyr Tidi Abrams tid. holde sig der som en vdlending / thi at den dyre tid vor suar i landet. Och der hand kom hart til Egypten / da fagde hand til sin hustru Sarai / See / Jeg ved / at du est en deylig quinde til ath see / Naar de Egypter faa dig nu at see / da sige de / Det er hans hustru / Saa sla de mig ihiel oc be holde dig. Kiere sig dog at du est minsøster / paa det ath det kand gaa mig diss bedre for din skyld / och min siæl kand bliffue ved liffuit for din skyld.

Der Abram kom nu i Egypten / da saae de Egypter quinden / at hun vor megit deylig. Oc Pharaos Førster saae hende / oc rosede hende for hannem. Saa bleff hun ført i Pharaos Huss / och hand giorde Abram got / for hendis skyld / och hand haffde faar / fæ / asen / suenne och tie niste piger / aseninder oc kameler. Men HERREN plaffuede Pharao och hans huss met store plaffuer / for Sarai Abrams hustru skyld.

Da kallede Pharao Abram til sig / och sagde til hannem / Hui haffuer du giort mig det? Hui sagde du mig icke / at hun vor din Hustru? Hui sagde du da / at hun vor din Søster? Huor fore ieg vilde taget mig hende til hustru. Oc see / Der haffuer du din hustru / tag hende och far bort. Oc Pharao befol sit Folck / at de skulde ledsage hannem oc hans hustru oc alt det hand haffde.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.