Christian 3.s danske Bibel

[24]

XVII.

DEr Abram vor ni oc halffemtesinds tiue aar gammil / obenbarede HERREN sig for hannem / och sagde til hannem / Jeg er den almectigste Gud / vandre for mig / oc vær from. Jeg vil gøre min Pact mellem mig oc dig / och formere dig gantske megit. Da falt Abram ned paa sit ansict.

Oc Gud talede fremdelis met hannem / och sagde / See / Jeg er / oc ieg Abraham. Roma. 4.haffuer forbundet mig met dig / Oc du skalt bliffue mange folckis Fader / Der fore skalt du icke mere hede Abram / men Abraham skal vere dit naffn / thi Jeg haffuer giort dig / til mange folckis Fader. Och ieg vil gøre dig gantske mangfoldig / och gøre mange folck aff dig / oc der skulle ocsaa Konger komme aff dig.

Oc ieg vil oprette min Pact / mellem mig oc dig / oc din Sæd effter dig / hoss deris effterkommere / at det skal vere en euig Pact / Saa at ieg vil vere din Gud / och din Sædis effter dig. Oc ieg vil giffue dig oc din Sæd effter dig / det land som du est fremmit vti / som er / det gantske land Canaan / til en euig eyedom / oc ieg vil vere deris Gud.

Oc Gud sagde til Abraham / Saa holt nu min Pact / du oc din Sæd effter dig / hoss deris effterkommere. Dette er min Pact / som i skulle holde mellen mig oc eder / oc din Sæd effter dig / Luc. 2. Om skerelse. Act. 7.Alt mandkøn som er i blant eder / skal omskeris. Och i skulle omskere forhuden paa eders kød / det skal vere den Pactis tegen / mellem mig oc eder. J skulle omskere huert Drengbarn naar det er otte dage gammelt hoss eders effterkommere. Desligest huert hiemfød tiuende eller købt och aff alle honde fremmede / som icke ere aff eders Sæd / Saa skal min Pact vere i eders kød til en euig pact. Oc huilckit Drengbarn som icke bliffuer omskaaret / paa sit køds forhud / hans siæl skal vdslettis fra hans folck / fordi / at hand forlod min Pact.

Oc Gud sagde atter til Abraham / din hustru Sarai / skalt du icke mere kalde Sarai / men Sara. Gene. 18. 21.Sara skal vere hendis naffn / thi ieg vil velsigne hende. Oc aff hende vil ieg giffue dig en Søn / thi ieg vil velsigne hende / oc der skal bliffue folck aff hende / och konger offuer meget folck. Da falt Abraham paa sit ansict oc lo / oc sagde i sit hierte / skulde mig fødis it barn nu ieg er hundrede aar gammil / oc skulde Sara føde barn nu hun er halffemtesinds tiue aar gammel?

Oc Abraham sagde til Gud / Ah motte Jsmael leffue for dig. Da sagde Gud / Ja / Sara Jsaac. Jsmael.din hustru skal føde dig en søn / den skalt du kalde Jsaac / Thi ieg vil oprette min euige Pact met hannem / oc met hans Sæd effter hannem. Der til met haffuer ieg oc hørt dig om Jsmael / See / Jeg haffuer velsignit hannem / oc ieg vil formere hannem / oc gøre hannem meget mangfoldig / Hand skal affle tolff førster / oc ieg vil gøre hannem til it mectigt folck. Rom. 9. Men min Pact vil ieg gøre met Jsaac / som Sara skal føde dig / paa denne tid i det andit aar / Saa lod hand aff at tale met hannem / oc Gud foer op fra Abraham.

Saa tog Abraham sin søn Jsmael / och alle de tienere som vore fødde i hans hwss / och alle som vore købte / och alle andre som vore aff mandkøn i hans hwss / oc omskar forhuden paa deris kød / lige den samme dag / som Gud haffde sagd hannem. Oc Abraham vor ni och |25 halffemtesinds tiue aar gammil / der hand omskar forhuden i sit kød. Men Jsmael vor tretten aar gammil / der hans køds forhud bleff omskaaren. Lige paa en dag bleffue de alle omskaarne / Abraham / hans søn Jsmael / oc alt mandkøn som vor i hans hwss / hiemfødde oc købte aff fremmede / de bleffue alle omskaarne met hannem.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.