Christian 3.s danske Bibel

[14]

II.

SAa bleffue nu Himmelen oc Jorden fuldkommede met deris gantske Hær. Oc saa fuldkommede Gud sin Gerning den siuende dag som hand giorde / Sabbath. oc Ebre. 3.huilede den siuende dag / aff alle sine Gerninger som hand giorde. Oc velsignede den siuende dag / oc giorde hannem hellig / fordi / hand huilede samme dag aff alle sine Gerninger / som Gud skabte oc giorde.

Saa ere nu Himmelen oc iorden bleffne der de skabtis / paa den tid / Gud HERREN giorde Jorden oc Himmelen / oc alle honde træ paa Marken / som icke vaare før paa iorden / oc alle honde Vrter paa marcken / som icke før voxte. Thi Gud HERREN haffde icke end da ladet regne paa iorden / oc der vor inted Menniske som forarbeydede iorden / Men der gick it taag op aff iorden / oc vandede al iorden.

Oc Gud HERREN giorde Mennisken aff en Jordklimp Adam. 1. Corin. 15./ oc blæsde en leffuendis Aande i hans Næse / Oc saa bleff Mennisken en leffuendis Siæl.

Oc Gud HERREN plantede en Haffue vdi Eden Paradis./ mod østen / oc sette Mennisken der vdi / som hand haffde giort. Oc Gud HERREN lod opuoxe alle honde Træ aff iorden / som vaare løstelige til at see / oc gode at æde / Oc Liffsens Træ mit i Haffuen / Oc det træ til Pison.at kende got oc ont.

Oc der gick en Strøm aff Eden oc vandede Haffuen / oc hand deldis i fire hoffuit strøme. Gihon. Hidekel. Phrat.Den første heder Pison / som flyder om det gantske Land Heuila / oc der finder mand Guld / oc guldet aff det Land er kaasteligt / oc der finder mand Bedellion oc den ædele sten Onix. Det an det vand heder Gihon / det flyder om det gantske Morland. Det tredie vand heder Hidekel / det flyder frem for Assyrien. Det fierde vand er Phrat.

Oc Gud HERREN tog Mennisken oc sette Hannem i den haffue Eden / at hand Adam fick Guds Bud.skulde forarbeyde oc beuare hannem. Och Gud HERREN bød Mennisken / och sagde / Dw skalt æde aff alle honde Træ i Haffuen. Men aff det Træ som giffuer forstand paa got oc ont skalt dw icke æde / Thi huilken dag dw æder der aff / da skalt dw visselige dø.

Oc Gud HERREN sagde / Det er icke got / at Mennisken er ene / Jeg vil gøre hannem en medhielp som kand vere hoss hannem. Thi der Gud HERREN haffde skabt aff Jorden alle honde diur paa Marcken / oc alle honde fule vnder Himmelen / ledde hand dem til Mennisken / at hand skulde see / huad hand vilde kalde dem / thi huorledis Mennisken kallede alle leffuendis Diur / saa skulde de hede. Saa gaff Mennisken alle honde Queg / oc Fule vnder Himmellen / oc alle diur paa Marcken huert sit naffn / Men der Eua. 1. Tmo. 2.fands ingen medhielp for Mennisken / som kunde vere hoss hannem.

Da loed Gud HERREN en suar søffn falde paa Mennisken / och hand soff. Da tog hand it aff hans Riffben / oc lucte steden igen met kød. Oc Gud HERREN bygde en Quinde Ecteskabs Stat. Matth. 19.Ephe. 5.1. Corin. 6.2. Corinth. 11.aff Riffbenet / som hand tog aff Mennisken / oc ledde hende til hannem. Da sagde Mennisken / Det er Ben aff mine ben / oc Kød aff mit kød / der faare skal mand kalde hende Mandinde / Thi hun er tagen aff Manden. Der faare / skal Manden forlade sin Fader oc sin Moder / oc bliffue hoss sin Hustru / oc de skulle vere it kød. Och de vaare baade nøgne / Adam oc hans Hustru / oc bluedis inted.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.