Christian 3.s danske Bibel

[27]

XX.

ABraham drog der fra bort i landet synder paa / oc bode mellem Kades oc Sur oc vor fremmed i Gerar / oc sagde om sin hustru Sara / det er min søster.Abraham er en frenmed mand i Gerar. Abimelech Saa sende Abimelech kongen aff Gerar bud effter hende / oc lod hente hende.

Men Gud kom om natten til Abimelech i en drøm / och sagde til hannem / See der / dw skalt dø / for den Quindis skyld / som dw haffuer taget / thi hun haffuer sin æcte hosbonde. Men Abimelech haffde icke beuaret sig met hende / hand sagde / HERRE / Vilt dw da oc sla retferdigt folk ihiel? Haffuer hand ey selff sagt til mig / hun er min søster? oc hun haffuer oc sagt / hand er min broder? Jeg giorde det i mit hiertis enfoldighed oc met wskyldige hender.

Oc Gud sagde til hannem i drømen / Jeg ved at dw giorde det aff it enfoldigt hierte / der for haffuer ieg oc beuaret dig / at dw skulde icke synde mod mig / oc ieg icke tilstedde / at dw skulde røre hende. Saa faa nu Manden sin hustru igen / thi hand er en Prophete / oc lad hannem bedePsal. 105. for dig / saa skalt dw leffue. Men faar dw hannem icke hende igen / da vid / at dw skalt visselige dø / oc alt det dig hør til.

Da stod Abimelech aarle op om morgenen / oc kallede alle sine suenne til sammen / oc sagde dem alle disse ord for deris ørn / oc folket fryctede saare. Oc Abimelech kallede Abraham / och sagde til hannem / Hui haffuer dw giort oss dette? Huad haffuer ieg syndet mod dig / at dw vilde ført saa stor en synd paa mig oc mit rige? dw haffuer icke giort mod mig som dig burde. Och Abimelech sagde ydermere til Abraham / Huad haffuer dw seet / at dw det giorde?

Abraham suarede / Jeg tenckte / maa vel skee at her er ingen Guds fryct paa denne Sted / oc de sla mig ihiel for min hustruis skyld.

Hun er dog i sandhed min søster / thi hun er min faders daatter / men icke min moders Gene. 12. daatter / oc hun er bleffuen min hustru. Men den tid Gud bad mig vandre aff min faders huss / sagde ieg til hende / Beuiss den barmhiertighed mod mig / at dw vilt sige om mig / huor wi komme / at ieg er din broder.

Saa tog Abimelech faar oc øxen / drenge oc tienste piger oc gaff Abraham dem och fick hannem Sara sin hustru igen / oc sagde / See / mit land staar dig aabet faare / Dw maat bo huor dig best teckis. Oc hand sagde til Sara / See / ieg haffuer giffuit din broder twsinde sølff penninge / See / det skal vere it skiul for dine øyen / for alle dem som ere hoss dig / och alle vegne / och det vaar hendis straff.

Saa bad Abraham til Gud / da helbrede Gud Abimelech oc hans hustru oc hans tienste piger / at de fødde børn / thi HERREN haffde før tilluct huer moders liff i Abimelechs huss / for Sara Abrahams hustruis skyld.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.