Christian 3.s danske Bibel

[28]

XXII.

DEr dette vor skeet / fristede Gud Abraham / oc sagde til hannem / Abraham / Judit. 8.Ebre. 11. Moria det er Gudsfryct.hand suarede / her er ieg. Oc hand sagde / Tag din eniste søn Jsaac / som dw haffuer kær / oc gack bort i det land Moria / oc offre hannem der til it Brendopffer paa it Bierg / som ieg vil vise dig.

Saa stod Abraham aarle op om morgenen / oc salede sin asen / och tog tho aff sine drenge met sig / oc sin søn Jsaac / och flacte veden til brendofferet / oc redde sig til / och gick hen til den sted / som Gud haffde sagt hannem om. Paa den tredie dag opløffte Abraham sine øyen / oc saa steden longt borte / da sagde hand til sine drenge / Bliffue i her met asenen / Jeg oc drengen ville gaa did bort / oc naar wi haffue tilbedet / da ville wi komme til eder igen.

Oc Abraham tog veden til brendofferet / och lagde paa sin søn Jsaac / men hand tog ilden oc suerdet i sin haand / oc de ginge baade til sammen. Da sagde Jsaac til sin fader Abraham / Kære fader / Abraham suarede / Her er ieg min søn. Oc hand sagde / See / her er ild oc ved / men |29 huor er faaret til brendofferet? Abraham suarede / Min søn / Gud skal forsee sig it faar til brendofferet. Saa ginge de baade hen tilsammen.

[Illustration]

Oc der de komme til den sted / som Gud visde hannem / da bygde Abraham der it Altere /Ebre. 11. oc lagde veden der paa / oc bant sin søn Jsaac oc lagde hannem paa Alteret offuen paa veden / oc racte sin haand vd / oc greb suerdet / at hand vilde slactet sin Søn.

Da robte HERRENS Engil aff himmelen / til hannem / oc sagde / Abraham / Abraham / Hand suarede / Her er ieg. Hand sagde / Læg icke din haand paa drengen / och gør hannem inted / thi ieg ved nu / ath dw frøcter Gud / och haffuer icke spart din eniste Søn / for min skyld. Da opløffte Abraham sine øyen / oc saa en Væder henge ved hornene / bag sig i busken / saa gick hand bort oc tog væderen / oc offrede hannem til brendoffer i sin søns sted. Saa kallede Abraham den sted / HERREN seer / der faar siger mand end nw i dag / Paa det bierg / som HERREN seer.

Oc Guds Engil robte end en gong aff himmelen til Abraham / oc sagde / Jeg haffuer Ebre. 6. soret ved mig selff / siger HERREN / Effterdi at dw dette giorde / och icke sparde din eniste Søn / at ieg vil velsigne dig och mangfoldig gøre din Sæd / lige som Stiernerne paa himmelen / oc som Sanden paa haffsens bredde / oc din Sæd skal beside sine fienders porte / Oc vdi din sæd skulle alle folk paa iorden velsignis / Fordi at dw lydde min røst. Saa gick Abraham Gene. 12.Act. 3.Gal. 3. til bage igen til sine drenge / oc de giorde dem rede / oc fore til sammen til Bersaba / oc bode der.

Der dette vor skeet begaff det sig / at det bleff sagt til Abraham / See / Milca haffuer ochNahors slect. født din broder Nahor børn / som er / Vz den første fødde / oc Bus hans broder / och Kemuel / aff huilken Syrer komme / oc Chesed / oc Haso / oc Pildas / oc Jedlaph / oc Bathuel. Men bathuel afflede rebecka. Disse otte fødde Milca Nahor Abrahams broder. Och hans medhustrue somRebecka. hed Rehuma fødde ocsaa / som vor / Theba / Gaham / Thahas oc Maacha.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.