Christian 3.s danske Bibel

[14]

III.

OC Hugormen vor tredskere / end alle diur paa marcken / som Gud HERREN haffde giort / oc sagde til Quinden / Hugormen forfører Euam. 2. Corinth. 11. Ja / skulde Gud haffue sagt / J skulle icke æde aff alle honde Træ i haffuen?

Da sagde Quinden til Hugormen / Vi æde aff træernis fruct i Haffuen. Men om det træis fruct som staar mit i Haffuen sagde Gud / æder icke der aff / Och rører det icke heller / at i skulle icke dø. Da sagde Hugormen til Quinden / J skulle ingeledis dø / Men Gud ved / at huilken dag i æde der aff / da skulle eders øyen opladis / oc i skulle bliffue lige som Gud / oc vide huad got oc ont er.

|15Oc quinden saa / at træet vor got at æde aff / oc løsteligt til at see / oc it skønt træ / effterdi detEue oc ade fald. 1. Timo. 2. giorde kloge / Saa tog hun aff Fructen / oc od / oc gaff sin mand ocsaa der aff / och hand od. Da oplodis baade deris øyen / oc de fornumme / ath de vaare nøgne / och de bunde figen blad sammen oc giorde skørt aff.

Oc der de hørde Guds HERRENS røst / som gick i Haffuen / der dagen vor Adam och Eua flyde for Gud. Gene. 2. bleffuen sual. Da skiulte Adam oc hans hustru dem for Guds HERRENS ansict / blant træerne i haffuen. Oc Gud HERREN kallede Adam / oc sagde til hannem / huor est dw? Han suarede / Jeg hørde din røst i haffuen / och frøctede mig / thi ieg er nøgen / fordi skiulte ieg mig. Och hand sagde / Huo sagde dig / at dw est nøgen? Haffuer dw icke ædet aff det træ / som ieg forbød dig / at æde aff? Da sagde Adam / Quinden / som dw haffuer mig tilføyet / hun gaff mig aff træet / och ieg od. Da sagde Gud HERREN til quinden / hui giorde dw det? Quinden suarede / Hugormen bedrog mig saa / at ieg od.

Da sagde Gud HERREN til Hugormen / effterdi at dw giorde det / da ver Hugormen bleff forbandet. Christus Tilsigis. forbandet i blant alle queg oc iblant alle diur paa marcken / Dw skalt gaa paa din bug / och æde iord din liffs tid / Och ieg vil sette fiendskaff mellem dig oc quinden / oc mellem din Sæd oc hendis Sæd / Den samme skal sønder træde dit Hoffuit / oc dw skalt bide hannem i Hælen.

Oc hand sagde til quinden / Jeg vil skicke dig meget kummer til / naar dw reder til barsel /Straff oc kaarss offuer Eua oc Adam. Oc du skalt føde dine børn met kummer / oc din vilie skal vere din mand vndergiffuen / oc hand skal vere din Herre.

Oc hand sagde til Adam / effterdi dw lydde din hustruis røst / oc odst aff det træ / om huilket ieg bød dig oc sagde / dw skalt icke æde der aff / da skal iorden vere forbandet for din skyld / met kummer skalt dw dig der aff nære alle dine liffs dage / torn oc tidzel skal hun bere dig / oc dw skalt æde Vrter paa marcken. J dit ansictis sued skalt du æde dit Brød / til dw bliffuer til iord igen / som dw est tagen aff / Thi dw est iord / oc dw skalt bliffue til iord igen.

Oc Adam kallede sin hustru Eua / thi hun er alle leffuendis moder. Och Gud HERREN giorde Adam och hans hustru kiortle aff skind / oc førde dem vdi.

Oc Gud HERREN sagde / See / Adam er bleffuen som en aff oss / oc ved huad got oc ont er / Men nu / paa det at hand skal icke vdrecke sin haand / oc tage aff liffsens træ / oc æde och leffue euindelige.

Da lod Gud HERREN hannem vdaff den haffue Eden / at hand skulde forarbeyde Adam och Eua driffuis vd aff Paradis. iorden / aff huilken hand er tagen / Hand dreff Adam vd / och sette Cherubim for den haffue Eden / met it draget suerd / ath foruare veyen til liffsens træ.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.