Christian 3.s danske Bibel

[56]

L.

OC Joseph befol sine Tienere som vore Læger / at de skulde salffue hans Fader / Saa salffuede Lægerne Jsrael i fyritiue dage / Thi mand pleyde saa lenge ath salffue / Oc Egypterne begræde hannem i halffierdesinds tiue dage.

Der græde dagene vore nu vde / talede Joseph met Pharaos Tienere / oc sagde / Haffuer ieg fundet naade hoss eder / da taler met Pharao / oc siger / Min fader tog en Eed aff mig / oc sagde / See / ieg døer / Jorde mig i min egen Graff / som ieg loed graffue mig i det land Canaan. Saa vil ieg nu fare op / oc begraffue min Fader / oc komme igen. Pharao sagde / Far hen op / oc iorde din Fader / som du haffuer soret hannem.

Saa foer Joseph hen op / at iorde sin Fader / oc alle Pharaos tienere / oc alle Eldste i hans huss / oc alle de Eldste aff Egypti land / fore met hannem. Der til alle aff Josephs huss / oc hans brødre / oc hans Faders folck / Alene deris børn / faar oc fæ lode de bliffue til bage i Gosen land. Der droge oc Vogne oc Reysener op met hannem / saa at de vore en megit stor Hær.

Der de komme nu til den Lade Atad / som ligger paa hin side Jordan / der hulde de en saare stor oc bitter Klage / oc hand sørgede for sin fader siw dage. Oc der folcket i landet / Cananiterne / saae den graad / hoss den lade Atad / sagde de / De Egypter holde der stor Klage / Der aff kaldis samme sted / som ligger paa hin side Jordan / Egypternis klage.

Jacob begraffuis i det land Canaan.Saa giorde hans børn som hand haffde befalet dem / oc førde hannem i det land Canaan oc iorede hannem i den dubbelte hule / paa den ager som Abraham haffde købt / met ageren / til arffue begraffuelse / aff Ephron Hethiter tuert offuer fra Mamre. Der de haffde nu begraffuit hannem / foer Joseph til bage igen til Egypten met sine Brødre / oc met alle dem som vore dragne hen op met hannem / at iorde hans Fader.

Men Josephs Brødre frøctede dem / der deris Fader vor død / oc sagde / Joseph taar vere oss vred / oc betale oss alt det onde / som wi haffue giort hannem. Der fore lode de hannem sige / Din fader befol før hand døde / oc sagde / Saa skulle i sige til Joseph / Kære / forlad dine Brødre |57 deris misgerning oc deris synd / at de haffue giort saa ilde mod dig. Kære / saa forlad nu oss din Faders Guds tienere den misgerning / Da græd Joseph / der de talede dette met hannem. Oc hans Brødre ginge hen / oc fulde ned for hannem / oc sagde / See / Wi ere dine Tienere. Joseph sagde til dem / Frøcter icke / Thi ieg er vnder Gud. J tenckte at gøre ilde mod mig / men Gud tenckte at gøre det got / i det hand giorde som nu klarlige gaar for sig / at beholde meget folck ved liffuit. Saa frøcter nu inted / Jeg vil besørge eder oc eders børn / Saa trøstede hand dem / oc talede venlige met dem.

Saa bode Joseph i Egypten met sin faders huss / oc leffde hundrede och thi aar. Oc saaJosephs alder 110. aar. Ephraims børn indtil den tredie led. Desligest Man asses søns / Machirs børn / afflede och børn paa Josephs skød.

Oc Joseph sagde til sine Brødre / Jeg døer / oc Gud skal besøge eder / oc føre eder aff dette Land / ind i det Land / som hand haffuer soret Abraham / Jsaac oc Jacob. Der fore tog hand en Eed aff Jsraels børn / oc sagde / Naar Gud besøger eder / da fører mine Been her fra.Ebre. 11. Saa døde Joseph / der hand vor hundrede oc thi aar gammil / Oc de salffuede hannem / oc lagde hannem i en kiste i Egypten.

Ende paa Mose Første Bog.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.