Christian 3.s danske Bibel

|17 VI.

MEn der Menniskene begynte at formeris paa iorden / och afflede sig døtter / da saae Guds børn effter Menniskens døtter / huor skøne de vaare / och toge til Hustruer / huilke de vilde. Da sagde HERREN / Menniskene ville icke mere lade dem straffe aff min Aand / thi de ere kød / Jeg vil end nu i hundrede oc tiue aar giffue dem frist.

Der vaare oc saa paa den tid Tiranner paa iorden / thi der Guds børn belaae Menniskens døtter oc afflede dem børn / bleffue der aff veldige oc naffnkundige folck i verden.

Der HERREN saa / at Menniskens ond skab vaar stor paa iorden / och atGene. 8. all deris hiertis tancke oc handel vor icke vden altid ond. Da angrede Gud / at han haffde giort Mennisken paa iorden / Oc det bekumrede hannem i sit hierte / oc han sagde / Jeg vil vdslette aff iorden Mennisken / som ieg haffuer skabt / Ja baade menniskene och queget / och orme / och fule vnder Himmelen / thi mig angrer ath ieg skabte dem. Men Noe fant naadeNoe Sønner. for HERREN .

Denne er Noe slect. Noe vor en from mand och wstraffelig / och førde it got leffnit i sin tid. Oc afflede tre sønner / Sem / Cham / Japhet. Men Jorden vor forderffuit for Guds øyen / oc fuld aff fortredelighed. Da saa Gud paa Jorden / oc see / hun vor forderffuit / thi alt kød haffde forderffuit sin vey paa iorden. Da sagde Gud til Noe / Al kødsens ende er kommen for mig / thi iorden er fuld met fortrødenhed aff dem / och see / Jeg vil forderffue dem oc iorden.

Gør dig en Arck aff granetræ / oc gør kammer i hende / oc bege hende vden oc inden til met beg / oc gør hende saa. Hun skal vere try hundrede alne long / oc halfftrediesins tiue alne bred / oc trediue alne høy. Dw skalt gøre it vindue der paa offuen til / en aln viet. Oc dørren skalt dw sette mit paa hendis side / och hun skal haffue try lofft / it nederst / it andet mit vdi / och det tredie øffuerste. Thi see / Jeg vil lade komme en Syndflod met vand offuer Jorden / til at forderffue alt kød / som haffuer leffuendis Aand i sig vnder Himmelen / alt det som er paa iorden / skalNoe Arck. forgaa.

Men met dig vil ieg gøre en Pact / oc dw skalt gaa ind i Arcken / met dine sønner / met din hustru / och met dine sønners hustruer. Och dw skalt indføre i Arcken alle honde Diur aff alt kød / Ja it par / en hand oc en hun / at de bliffue leffuende hoss dig. Aff fulene eff ter deris art / aff queget effter deris art / och aff alle honde orme paa iorden effter deris art. Aff alle disse skal io it par gaa ind til dig / at de mue bliffue ved liffuit. Och dw skalt tage alle honde mad met dig / som mand kand æde / och samle det ind til dig / at det kand bliffue dig oc dem til føde. Oc Noe giorde alt det Gud bød hannem.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.