Christian 3.s danske Bibel

[453]

II.

HVor faare rase Hedninge / oc hui taler Folcket saa forfengelige.

Kongerne i Landet reyse sig op / oc Herrene raadsla tilsammen / mod HERREN oc hans Saluede.

Lader oss sønder riffue deris Baand / Oc kaste deris reb fra oss.

Men den som boer i Himmelen leer at dem / oc HERREN bespaatter dem.

Hand skal en tid tale met dem i sin vrede / Oc forferde dem met sin grumhed.

Men ieg indsette min Konge / paa mit hellige Brerg Zion.

Jeg vil predicke om saadan en Skick / at HERREN sagde til mig / Du est min Søn / J dag fødde ieg dig.

Begære aff mig / Saa vil ieg giffue dig Hedningene til Arffue / Oc Verdens ende til Eyedom.

Du skalt sønder sla dem met en iern Spir / Lige som Leerpaatter skalt du sønderknuse dem.

Saa lader eder nu vnderuise i Konger / Oc lader eder tucte i Dommere paa Jorden.

Tiener HERREN met frøct / oc glæder eder met beffuelse.

Kysser Sønnen / at hand bliffuer icke vred / oc i omkomme paa veyen / Thi hans vrede skal snart optendis / Men salige ere alle de som tro paa hannem.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.