Christian 3.s danske Bibel

[463]

XXX. En Psalme at siunge om Dauidz Husis vielse.

HERRE ieg priser dig / Thi du haffuer ophøyet mig / oc lader mine Fiender icke glædis offuer mig.

HERRE min Gud / du giorde mig sund / der ieg robte til dig.

HERRE / du førde min Siæl aff |464 Helffuede / Du lost mig leffue / der de fore til Helffuede.

J Helgen / siunger HERREN Loff / Tacker oc priser hans Hellighed.

Thi hans vrede vaarer it øyeblick / oc hand haffuer lyst til Liffuit / Om afftenen varer graaden / Men om morgenen glæde.

Men ieg sagde / der det gick mig vel / Jeg skal icke nedfalde euindelige.

HERRE / du giorde mit Bierg sterckt effter din vilie / Men der du skiulte dit Ansict / da bleff ieg forferdet.

HERRE ieg vil robe til dig / Oc bede til HERREN .

Huad nyttelighed er i mit Blod / naar ieg er død? Kand oc støff tacke dig / oc forkynde din Troskaff?

HERRE hør oc ver mig naadig / HERRE ver min Hielpere.

Du haffuer foruent min graad til en Dantz / Du haffuer affdraget min Sæck / oc giordet mig met Glæde.

At min ære skal siunge dig loff oc icke vere stille / HERRE min Gud / ieg vil tacke dig euindelige.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.