Christian 3.s danske Bibel

[468]

XXXIX Dauidz Psalme / faar at siunge / for Jeduthun.

JEg haffuer set mig faare ieg vil tage mig vare / at ieg skal icke synde met min Tunge.

Jeg vil temme min Mund / effterdi ieg maa see de Wgudelige saa mod mig.

Jeg er dum oc stille / oc tier for glæde / oc maa opæde min pine vdi mig.

Mit hierte er forbrent vdi mit Liff / oc naar ieg tencker der paa / da bliffuer ieg optend / Jeg taler met min tunge.

Men HERRE lær mig dog / at det skal faa en ende met mig / oc mit Liff haffuer it maal / oc ieg maa der fra.

See / mine dage ere en haand bred hoss dig / oc mit Liff er som inted faar dig / Huor gantske inted ere alle Menniske / som dog leffue saa tryggelige / Sela.

De gaa frem lige som en Skygge / och gøre dem megen wro forgeffuis / de samle / oc vide icke huo det skal faa.

Nu HERRE / huor i skal ieg trøste mig? Jeg haaber paa dig.

Frelss mig aff alle mine synder / Oc lad mig icke bliffue daarer en spaat.

Jeg vil tie oc icke oplade min mund / du gør det vel.

Vent din plage fra mig / Thi ieg er vansmectig aff din haands straff.

Naar du straffer nogen for hans syndersPsal. 62. skyld / Saa fortæris hans deylighed som aff Møl / Ah huor aldelis inted ere dog alle Menniske / Sela.

HERRE hør min bøn / oc giff act |469 paa mit rob / oc tie icke offuer min graad / thi ieg er baade din Pillegrim / oc din Borgere / lige som alle mine Foreldere.

Lad aff fra mig / at ieg maa verquege mig Før end ieg far bort / oc bliffuer icke mere Ebre. 11.her.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.