Christian 3.s danske Bibel

[469]

XLI. Dauidz Psalme / faar at siunge.

SAlig er den / som tager sig den Nødtørfftige til / HERREN skal frelse hannem i den onde tid.

HERREN skal beuare hannem / oc holde hannem ved Liffuit / och lade det gaa hannem vel paa Jorden / oc icke giffue hannem i hans Fienders vilie.

HERREN skal verquege hannem paa hans sote seng / du hielper hannem aff al hans Siugdom.

HERRE ieg sagde / ver mig naadig / helbrede min Siæl / Thi ieg haffuer syndet mod dig.

Mine Fiender tale ont mod mig / Naar skal hand dø / oc hans Naffn forgaa?

De komme at skue mig / och mene dog icke det aff hiertet / Men søge noget / som de kunde laste / oc gaa hen oc føre det vd.

Alle de mig hade / huiske tilsammen mod mig / oc tencke ont mod mig.

De haffue besluttet it skalke stycke mod mig / Naar hand ligger / Skal hand icke staa op igen.

Oc min Ven / som ieg forlod mig paa / som Od mit Brød / træder mig vnder føder.

Men du HERRE ver mig naadig oc hielp mig op / Saa vil ieg betale dem.

Der paa mercker ieg / at du haffuer behagelighed til mig / at min Fiende skal icke frydis offuer mig.

Men du opholder mig for min fromhedz skyld / oc setter mig faar dit Ansict euindelige.

Loffuit vere HERREN Jsraels Gud / fra nu oc til euigtid / Amen / Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.