Christian 3.s danske Bibel

[474]

LV. Dauidz vnderuisning / faar at siunge paa Strengeleg.

GVd hør min Bøn / oc skiul dig icke for mine Bøner / Giff act paa mig / oc bønhør mig / huor ynckelige ieg skelffuer oc hyler.

At Fienden saa rober / oc den Wgudelige trenger / Thi de ville beuise Skalckhed mod mig / oc ere saare vrede paa mig.

Mit Hierte er bange i mit Liff / Oc Dødzens rætzel er falden paa mig.

Frøct oc beffuelse ere komne paa mig / Oc gruelser ere faldne paa mig.

|475 Jeg sagde / O haffde ieg vinge som en Due / at ieg kunde flue oc bliffue nogen sted.

See / Saa vilde ieg giffue mig longt bort / Oc bliffue i Ørcken / Sela.

Jeg vilde haste / at ieg kunde vndkomme / Fra storm oc Vær.

HERRE / gør deris Tunger weenss / oc lad dem forderffuis / Thi ieg seer Kiff oc had i Staden.

Saadant gaar dag oc nat om oc om i deris Mure / Der er møye oc arbeyde inde.

At gøre skade regerer der inde / Løgn oc suig lader icke aff paa deris Gader.

Der som min Fiende dog skendede mig / vilde ieg det lide / Oc naar min Hadere truede mig / vilde ieg skiule mig for hannem.

Men du est min Stalbroder / Min Veyledere oc min Kynding.

Wi som vaare kerlige met huer anden mellem oss / Wi vandrede i Gudz Huss tilsammen.

Døden falde hastelige paa dem / oc de skulle fare leffuendis i Helffuede / Thi der er idel ondskaff i deris Hob.

Men ieg vil robe til Gud / oc HERREN skal hielpe mig.

Jeg vil græde oc hyle afften / morgen oc middag / Saa skal hand høre min røst.

Hand frelser min Siæl fra dem / som mig ville ilde / oc flier hende ro / Thi der ere mange mod mig.

Gud skal høre oc nedtrycke dem / som bliffuer altid / Sela / Thi de bliffue icke anderledis / oc frøcte icke Gud.

Thi de legge deris hender paa hans Fredsomlige / Oc gøre hans Pact whellig.

Deris mund er blødere end smør / oc de haffue dog strid i sind / Deris ord ere smidigere end Olie / oc de ere dog dragne Suerd.

Matt. 6.Lucæ 121. Pet. 5. Kast din Omhu paa HERREN / hand skal forsørge dig / Oc hand lader den Retferdige icke faa Wro euindelige.

Men du Gud skalt kaste dem hen ned vnder i den dybe Graff / Blodgerige oc falske skulle icke leffue i halff deris tid / Men ieg haber paa dig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.