Christian 3.s danske Bibel

[491]

XCI.

DEn som sider vnder den Høystis Beskermelse / Oc bliffuer vnder den Almectigstes skygge.

Hand siger til HERREN / min Tillid / oc mit Slaat / Min Gud / paa den ieg haaber.

Thi hand frelser mig aff Jegerens snare / Oc fra den skadelige Pestilentze.

Hand skal skiule dig met sine Fiær e / oc din Tillid skal vere vnder hans Vinge / Hans Sandhed er Beskermelse oc skiold.

At du skalt icke forferdis for Nattens gruelse / Eller for Pilene som flue om dagen.

For Pestilentze som kommer snigendis i mørcket / For Siugdom som forderffuer om Middagen.

Der som tusinde falde hoss din Side / Oc thi tusinde hoss din Høyre haand / Da skal det dog icke ramme paa dig.

Ja du skalt see lyst met dine øyen / Oc see / huorledis det skal betalis de Wgudelige.

Thi HERREN er dit Tillid / Den Høyste er din Tilfluct.

Dig skal inted ont vederfaris / Oc der skal ingen Plage komme nær din Bolig.

Thi hand haffuer befalet sineMatt. 4. Engle om dig / At de skulle beuare dig paa alle dine veye.

At de skulle bære dig paa hender / Oc du skalt icke støde din fod paa en sten.

Du skalt gaa paa Løuuen oc Øglen / Oc træde paa den vnge Løuue oc Dragen.

Hand haffuer lyst til mig / saa vil ieg hielpe hannem vd / Hand kender mit naffn / der faare vil ieg beskerme hannem.

Hand kalder paa mig / saa vil ieg bønhøre hannem / Jeg er hoss hannem i Nød / Jeg vil riffue hannem vd / oc gøre hannem til ære.

Jeg vil mætte hannem met it longt Liff / Oc ieg vil vise hannem min Salighed.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.