Christian 3.s danske Bibel

[553]

III.

THi see / den HERRE Zebaoth skal bort tage aff Jerusalem oc Juda allehonde Forraad / al brødens forraad / oc al vandens forraad. De Stercke oc Stridzmend / Dommere / Propheter / Spaamend oc de Eldste. Høffuitzmendene offuer halfftrediesinds tiue / oc erlige Folck / Raadet / oc vise Embedzfolck / oc kloge Talssmend. Oc ieg vil giffue dem Børn til Førster / oc Børnactige skulle regere offuer dem. Oc Folcket skal bruge plaggeri / den ene offuer den anden / oc huer offuer sin Neste / Oc den Vnge skal bliffue stolt mod den Gamle / oc en foractelige Mand mod den Erlige.

Da skal en tage sin Broder aff sin Faders huss (oc sige) Du haffuer Klæder / ver vor Første / hielp du denne Vanlycke. Men hand skal pa den tid suere oc sige / Jeg er ingen Læge / Der er huercken brød eller Klæder i mit Huss / setter mig icke til Første blant Folcket.

Thi Jerusalem falder der hen / oc Juda ligger der / effterdi at deris Tunge oc Gerning er mod HERREN / at de ere genstridige faar hans Maiestatis øyen. De bruge deris væsen obenbare / oc rose dem aff deris Synder / lige som de i Sodoma / oc skiule dem icke / Ve deris Siæle / Thi de føre dem selffue der met i al wlycke.

Predicker om de Rætuise / at det kand gaa dem vel / Thi de skulle æde deris Gerningers fruct. Men ve de Wgudelige / thi de ere done / oc det skal betalis dem / lige som de det fortiene. Børn driffue mit Folck / oc Quinder skulle regere offuer dem. Mit Folck dine Trøstere forføre dig / oc forstyre den vey du skalt gaa paa. Men HERREN staar der til at gaa i rette / oc er opgongen at dømme Folcket. Oc HERREN kommer til Dommen met de Eldste aff sit Folck / oc met sine Førster. Thi i haffue ødelagt Vingaarden / oc den Fattigis Roff er i eders huss. Hui nedtrycke i mit Folck / oc sønderknuse de Elendige personer / siger HERREN den HERRE Zebaoth?

Oc HERREN siger / Fordi at Zions døtter ere hoffmodige / oc gaa met oprackte Halse / met wdsmyckede Ansict / trine her frem oc suantze / oc haffue kaastelige Sko paa deris føder / Saa skal HERREN gøre Zions døtters hoffuit skallede / oc HERREN skal bort tage deris Smider. Paa den tid skal HERREN bort tage Prydelsen aff de kaastelige sko / oc spendene / spengerne / kæder / armspan / huer / hoffuitklæde / bremme / snørband / desmer knaappe / ørespenger / ringe / flettebaand / Helligedagis Klæder / kaaber / sløyer / Pun ge / Spegle / linklæder / border / belte. Oc der skal vere stanck for god luct / ot it løst baand for it belte / oc it skaldet hoffuit for it kruset haar / oc en trang sæck for en viid kaabe / Saa dant altsammen i din Prydelsis sted. Din Almue skal falde ved Suerd / oc dine Krigsmend i strid. Oc hans Porte skulle sørge oc græde / oc hand skal iammerlige side paa iorden. Saa at siu Quinder skulle paa den tid gribe en Mand / oc sige / Wi ville selffue nære oc klæde oss / Lad oss eckon kaldis effter dit naffn / At vor forsmædelse maa tagis fra oss.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.