Christian 3.s danske Bibel

[570]

XXXI.

VE dem / som fare hen ned til Egypten effter hielp / oc forlade dem paa Heste / oc haabe paa Vogne / at de samme ere mange / oc paa Reysenere / der faare / at de ere saare stercke / Oc holde dem icke til den Hellige i Jsrael / oc skøde inted om HERREN. Men hand er viss oc fører wlycke her til / oc vender icke sit ord / Men skal gøre sig rede mod de Ondis Huss / oc mod Misdederis hielp. Thi Egypten er Menniske oc icke Gud / oc deris Heste ere kød oc icke Aand. Oc HERREN skal vdstrecke sin Haand / At Hielperen skal falde / oc den som bliffuer hulpen / skal falde / oc alle met huer andre omkomme.

Thi saa siger HERREN til mig / Lige som en Løuue oc en vng Løuue brøler offuer sit Roff / naar mange Hyrder skrige paa hannem / saa frycter hand icke for deris rob / oc er icke bedrøffuit for de ere mange. Saa skal oc den HERRE Zebaoth fare hid ned / at stride paa Zions bierg oc paa hendis høye. Oc den HERRE Zebaoth skal beskerme Jerusalem (lige som Fule gøre met deris vinge) oc beskytte / redde / omgaa der inde oc vdhielpe.

Vender om i Jsraels børn / J som ere meget fra vigede. Thi paa den tid skal huer bortkaste sit Sølffuis oc Guldis Affguder / som eders Hender giorde eder til synd. Oc Assur skal Assur. Infra 37.falde / icke ved Mandz suerd / oc hand skal fortæris / icke ved Menniskens suerd / oc hand skal alligeuel fly for suerd / oc hans vnge Mandkøn skulle bliffue skatskyldige. Oc deris Klippe skal bortfly for fryct / oc hans Første skulle fly for Baneren / siger HERREN som haffuer Jld i Zion / oc en Jld arn i Jerusalem.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.