Christian 3.s danske Bibel

[555]

VII.

DEt hende sig vdi Achas Jotham søns / Vsie søns / Juda Kongis tid / da drogeAchas. Rezin. Peka. 4. Reg. 16. ReZin Kongen aff Syrien / oc Peka Remalia Jsraels Kongis søn til Jerusalem / at stride mod dem / men de kunde icke offueruinde dem. Da bleff det sagt til Dauidz huss / de Syrier forlade dem paa Ephraim / da beffuede hans hierte / oc hans folkis hierte lige som Træene i skowen bæffue for været.

Men HERREN sagde til Esaiam / gack vd mod Achas / du oc din søn Sear Jasub / til Vandrendernis ende hoss det øffuerste fiske vand / paa veyen hoss Faruerens ager / oc sig til hannem / foruare dig oc bliff stille / Frycte icke / oc lad icke dit hierte mistrøstis / for disse tho rygende oc vdslycte Brande / som er for ReZins oc de Syrers / oc for Remalia søns vrede / at de Syrer giorde it ont Anslag mod dig / met Ephraim oc Remalia søn / och sige / Wi ville hen op til Juda / oc opuecke dem / oc dele dem iblant oss / oc gøre Tabeals søn der inde til Konge. Men saa siger den HERRE HERRE / det skal icke bliffue saa bistandigt ey heller saa gaa til / Men lige som Damascus er hoffuit i Syria / saa skal ReZin vere hoffuit i Damasco. Och effter fem och trysinds tiue aar skal det vere vde met Ephraim / at de skulle icke mere vere it Folck. Oc lige som Samaria er hoffuit i Ephraim / Saa skal och Remalia søn vere hoffuit i Samaria. Tro i icke / Saa bliffue i icke ved.

Oc HERREN talede atter til Achas / oc sagde / Begære dig it Tegen aff HERREN din Gud / huad heller det er der vnder i Helffuede / eller der offuen i det Høye. Men Achas sagde / Jeg vil det icke begære / at ieg skal icke friste HERREN . Da sagde hand / Nu vel / saa hører i aff Dauidz huss / Er det eder forlidet / at i besuare Folcket / men i ville och besuare min Gud? Derfaare skal HERREN selff giffue eder it Tegen / See / En Jomfru er fructsommelig / oc skal føde en Søn / den skal hun kalde Jmmannel / hand Matth. 1. Lucæ. 1. skal æde smør oc hunig / at hand kand bortkaste det onde / oc vduele det gode. Thi at før Barnet lærer at bortkaste det onde / oc at vduele det gode / da skal Landet for huilket du gruer / forladis aff sine tho Konger.

Men HERREN skal lade dage komme offuer dig / offuer dit Folck / och offuer din Faders huss / som icke ere komne / siden den tid at Ephraim bleff at skilt fra Juda / ved Kongen / aff Assyrien.

|556 Thi paa den tid skal HERREN huisle at Fluen / som er hoss vandens ende i Egyp Assyria.ten / oc at Bien som er i Assyrien / At de skulle komme oc legge dem allesammen hoss de tørre Bæcke / oc i Stenreffuerne / oc i alle Krat / oc i alle Buske. Paa den samme tid skal HERREN affrage Haaret aff Hoffuedit oc føderne / oc bort tage Skægget / ved en leyd Ragekniff / som er ved dem / som ere paa hin side Vandet / som ved Kongen aff Assyrien.

Paa samme tid / skal en Mand opføde en hob Køer / oc tho Hiorde / oc hand skal faa saa meget at malke / at hand skal æde Smør / Thi at huo der bliffuer igen i Landet / hand skal æde Smør oc Hunig. Thi at det skal ske paa den tid / at huor nu staar tusinde Vin træ / som ere verde tusinde sølff pendinge / der skulle staa torne oc tidzel / at mand skal gaa did met pile oc buer. Thi der skal vere torne oc tidzel offuer alt Landet / At mand skal icke kunde komme til alle bierge / som man pleyde at gøre til met hacke / for torn oc tidzels redsel / Men mand skal lade Øxen oc der gaa / oc lade Faar træde der paa.

Oc HERREN sagde til mig / Tag it stort Breff faar dig / oc scriff der paa met Menniskens stil / Røffuer snart / oc Bytter hastelige. Jeg tog tho trofaste Vidne til mig / den Prest Vria / oc Sacharia Jeberechia søn. Oc gick til en Prophetisse / hun vaar fructsommelig / oc fødde en Søn / oc HERREN sagde til mig / Kalde hannem / Røffuer snart / Bytter hastelige. Thi at før end det Barn kand robe / Kære Fader / Kære Moder / skal Damasci Mact / oc Samarie bytte bort tagis / ved Kongen aff Assyrien.

Oc HERREN talede ydermere met mig / oc sagde / Effterdi at dette Folck foractede Vandet i Siloha / som gaar stille / oc trøste dem met Resin oc met Remalie søn / See / saa skal HERREN lade komme mange store floders Vand offuer dem / som er Kongen aff Assyrien / met al sin herlighed / At de skulle fare offuer alle deris Bæcke / oc offuer alle deris Brædderne / Oc de skulle indbryde i Juda oc suemme / oc gaa vdoffuer / indtil det recker til halsen / oc de skulle vdbrede deris Vinge / at de skulde fylde dit Land / O JmmanuEl / saa vijt som det er.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.