Christian 3.s danske Bibel

[618]

XXIX.

DJsse ere Breffuens ord / som Jeremias Prophete sende fra Jerusalem til de offuerbleffne Eldste / som vaare bortførde / oc til Presterne oc Propheterne / oc til alt Folcket / som Nabogodonosor haffde bortført til Babylonien (Effter at Jechonias Kongen oc Dronningen met Kammersuenene oc Juda Førster oc de aff Jerusalem / met Tømmermendene oc Smederne i Jerusalem vaare borte) ved Eleasa Saphans søn / oc Gemaria Hilchia søn / huilcke Zedechias Juda Konge sende til Babylonien til Nabogodonosor Konge i Babylonien / Oc sagde / Saa siger den HER R E Zebaoth / Jsraels Gud / til alle Fangerne / som ieg haffuer ladet bortføre fra Jerusalem til Babylonien.

Bygger Huss / i huilcke i kunde bo / Planter Haffuer / aff huilcke i kunde æde Fructen. Ta Jeremiebreff til de Fangne i Babylon.ger Hustruer / oc affler sønner oc Døtter / tager eders Sønner Hustruer / oc giffuer eders Døtter Mend / at de skulle affle Sønner oc døtter / Formerer eder der / at i ere icke faa. Søger Stadens beste / til huilcken ieg loed eder bortføre / oc beder for hannem til HERREN / Thi naar det gaar hannem vel / saa gaar det oc eder vel. Thi saa siger den HERRE Zebaoth Jsraels Gud / Lader icke de Propheter oc Spaamend / som ere hoss eder / bedrage eder / oc lyder icke eders Drøme / som i drøme / Thi de spaa falskt faar eder / i mit Naffn / Jeg haffuer icke vdsent dem / siger HERREN.

70. aar. Ierem. 25. Thi saa siger HERREN / Naar halffierdesinds tiue aar ere fuldkomne i Babylonien / Da vil ieg søge eder / oc ieg vil opuecke mit naadelige ord offuer eder / At ieg vil igenføre eder til denne Sted. Thi ieg ved vel huad ieg haffuer for tancker offuer eder / siger HERREN / som er / fredens tancke / oc icke pinenss / at ieg skal giffue eder den ende / som i bie effter. Oc i skulle paakalde mig / oc gaa hen oc bede mig / oc ieg vil bønhøre eder. J skulle søge oc finde mig / Thi der som i søge mig aff gantske hierte / da vil ieg lade mig finde aff eder / siger HERREN / Oc ieg vil omuende eders Fengsel / oc samle eder aff alle Folck oc aff alle Stæder / til huilcke ieg haffuer bortstøt eder / siger HERREN / Oc ieg vil igenføre eder til denne Sted / aff huilken ieg loed føre eder bort. Thi i mene / at HERREN haffuer opuact eder Propheter i Babylonien.

Thi saa siger HERREN om Kongen / som sider paa Dauidz stoel / oc om alt Folcket / som boer i denne Stad / som er / om eders Brødre / som icke vaare vdførde met eder i Fengsel / Ierem. 24.Ja saa siger den HERRE Zebaoth / See / Jeg vil skicke Suerd / Hunger oc Pestilentze iblant dem / oc ieg vil handle met dem / som met onde Figen / som mand vemmer ved at æde. Oc ieg vil vere bag effter dem / met Suerd / Hunger oc Pestilentze / oc ieg vil icke lade dem bliffue i noget Kongerige paa Jorden / At de skulle bliffue til Forbandelse / til Forundrelse / til Forhaanelse oc til Spaat iblant alle Folck / til huilcke ieg skal bortstøde dem. Fordi at de icke lydde mine ord / siger HERREN / Jeg som altid sende mine Tienere Propheterne til eder / Men i vilde icke høre / siger HERREN.

Men i alle / som ere bortførde fangne / som ieg loed drage fra Jerusalem til Babylonien / hører HERRENS ord. Saa siger den HERRE Zebaoth Jsraels Gud / mod Achab Achab. Zedechias.Kolaia søn / oc mod Zedechias Maseia søn / som spaade eder falskt i mit Naffn / See / Jeg vil giffue dem i Nabogodonosors Kongens hender aff Babylonien / hand skal lade sla dem faar eders øyen / At mand skal gøre aff de samme en Forbandelse iblant alle Fangne aff Juda / som ere i Babylonien / oc sige / HERREN gøre dig / lige som Zedechias oc Achab / huilcke Kongen aff Babylonien loed stege paa ilden. Fordi / at de giorde en daarlighed i Jsrael / oc bedreffue Horeri met de andris Hustruer / oc predickede falskt i mit Naffn / huilcket ieg haffde icke befalet dem / Dette ved ieg / oc vidner det / siger HERREN.

Semaia. Oc du skalt sige mod Semaia aff Nehalam / Saa siger den HERRE Zebaoth Jsraels Gud / Fordi / at du vdsende breff i dit naffn til alt Folcket / som er i Jerusalem / oc til Sephania Prest Maseia søn / oc til alle Presterne / oc sagde / HERREN haffuer sæt dig til Prest i Joiada Prestis sted / At i skulle vere Tilsynssmend i HERRENS Huss / offuer alle Galne oc 4. Reg. 9.Spaamend / at du legger dem i Fengsel oc Stock. Huor faar straffer du icke nu Jeremiam aff Anathoth / som spaar eder? Der faar / at hand haffuer sent Bud til oss i Babylonien / oc loed oss sige / Det skal end nu lenge vare / Bygger Huss / som i kunde bo vdi / oc planter Haffuer / at i |619 kunde æde Fruct der aff. Thi Zephania Presten læsde samme Breff / oc loed Jeremiam Prophete det høre.

Der faar skede HERRENS ord til Jeremiam / oc sagde / Sent hen til alle Fangerne / oc lad dem sige / saa siger HERREN mod Semaia aff Nehalam / Fordi / at Semaia spaar eder / oc ieg haffuer dog icke vdsent hannem / ochand gør det / at i forlade eder paa Løgn / Derfaar siger HERREN saa. See / Jeg vil hiemsøge Semaia aff Nehalam met hans Sæd / at ingen aff hans skal bliffue iblant dette Folck / och hand skal icke see det gode / som ieg vil gøre mit folck / siger HERREN / Thi hand omuende dem fra HERREN met sin tale.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.