Christian 3.s danske Bibel

[676]

XXXVI.

OC du Menniskens søn / spaa Jsraels bierg / oc sig / J Jsraels Bierg / Hører HERRENS ord / saa siger den HERRE HERRE. Fordi at Fienden roser sig offuer eder / Haha / de euige Høye ere nu bleffne vor Arff / Derfaare spaa / oc sig / saa siger den HERRE HERRE. Effterdi at mand ødelagde oc vdslette eder alleuegne / oc i ere bleffne de offuerbleffne Hedninge til del / oc ere komne i Folckenis munde / oc ere bleffne it ont skrig / Der faare hører i Jsraels bierg / den HERRJS HERRJS ord / Saa siger den HERRE HERRE / baade til Biergene oc høyene / til becke oc Daler / til de øde Ørcker / oc forladne Stæder / som ere bleffne de offuerbleffne Hedninge / til roff oc spaat trint omkring / Ja saa siger den HERRE HERRE. Jeg haffuer talet i min brendende Nidkærhed / mod de offuerbleffne Hedninge / oc mod det gantske Edom / som haffuer indtaget mit Land / met glede aff gantske hierte / oc met spaattelig lader / at forderffue oc plyndre det.

Der faare spaa om Jsraels land / oc sig til Biergene oc høyene / til beckene oc dalene / saa siger den HERRE HERRE / See / Jeg haffuer talet i min nidkærhed oc grumhed. Effterdi at i skulle bære (saadan) forsmædelse aff Hedningene / Der faare siger den HERR E HERRE saa / Jeg opløffter min haand / at Hedningene eders Nabo trint omkring / skulle bære deris skam igen. Men i Jsraels bierg / skulle grønis igen / oc bære eders Fruct mit Folck Jsrael / oc det skal snart ske.

Thi see / Jeg vil vende mig igen til eder / oc see til eder / At i skulle opbyggis oc saas / oc ieg vil gøre meget Folck hoss eder / det gantske Jsrael altsammen. Oc Stæderne skulle bliffue be|677vil mangfoldig gøre Folck oc Fæ hoss eder / at i skulle formeris oc voxe. Oc ieg vil indsette eder igen / der som i før bode / oc ieg vil gøre eder mere gaat / end nogen tid tilfaarne / oc i skulle fornemme / at ieg er HERREN . Jeg vil føre Folck til eder / som skulle vere mit Folck Jsrael / de skulle beside dig / oc skulle vere eders Arffuedel / oc skulle icke mere vere faar vden Arff.

Saa siger den HERRE HERRE / Effterdi at mand siger det om eder / Du haffuer opædet Folck / oc du haffuer giort dit Folck Arffueløst / Derfaare skalt du icke (nu) mere opæde Folck / ey heller gøre dit Folck Arffueløst / siger den HERRE HERRE. Oc ieg vil icke lade dig mere høre Hedningenis forsmædelse / oc du skalt icke mere bære Hedningenis bespaattelse / oc du skalt icke gøre dit Folck for vden Arff / siger den HERRE HERRE.

Oc HERRENS ord skede framdelis til mig / Du Menniskens søn / Der Jsraels huss bode i deris Land / oc besmittede det met deris væsen oc gerning / at deris væsen vaar faar mig / som en Quindis wrenhed i hendis siugdom / da vdgydede ieg min grumhed offuer dem for det Blodz skyld / som de vdstyrte i Landet / oc besmittede det samme / ved deris Affguder / Oc ieg bortspredde dem iblant Hedningene / oc ieg bortspredde dem i Landene / oc dømte dem effter deris væsen oc gerning / Oc de hulde dem lige som Hedningene / til huilke de komme / oc vanhelligede mit hellige Naffn / at mand sagde om dem / Er det HERRENS Folck / at hand maatte vddrage aff sit land? Men ieg sparde faar mit hellige Naffn skyld / huilket Jsraels huss vanhelligede / iblant Hedningene / til huilke de komme.

Derfaare skalt du sige til Jsraels huss / saa siger den HERRE HERRE / Jeg gør det icke for eders skyld / i aff Jsraels huss / men for mit hellige Naffn skyld / huilket i haffue vanhelliget iblant Hedningene / til huilke i komme. Thi ieg vil hellig gøre mit store Naffn / som er vanhelliget ved eder faar Hedningene / som i haffue vanhelliget iblant dem. Oc Hedningene skulle fornemme / at ieg er HERREN (siger den HERRE HER R E) naar ieg beuiser mig faar dem paa eder / at ieg er hellig.

Thi ieg vil hente eder fra Hedningene / oc samle eder aff alle land / oc føre eder i eders land igen. Oc ieg vil stencke rent Vand offuer eder / at i skulle bliffue rene aff al eders wrenhed / oc ieg vil rense eder fra alle eders Affguder. Oc giffue eder it nyt hierte / oc en ny aand i eder / oc ieg vil bort tage det stenhierte aff eders kød / oc giffue eder it kødeligt Hierte. Jeg vil giffue min Aand i eder / oc ieg vil gøre saadant it Folck aff eder / som vandre i mine Bud / oc holde min Ræt / oc gøre der effter. Oc i skulle bo i Landet / som ieg gaff eders Fedre / oc i skulle vere mit Folck / och ieg vil vere eders Gud. Jeg vil gøre eder løss aff al eders wrenhed / Oc ieg vil kalde Kornet och ieg vil formere det / oc ieg vil ingen dyr Tid lade komme til eder. Jeg vil formere Fructen paa Træene / oc Fructen paa marcken / at Hedningene skulle icke mere bespaatte eder / met dyr Tid.

Da skulle i komme eders onde væsen ihu / oc eders gerninger / som vaare icke gode / och i skulle angre eders Synd och Affguderi. Saadant vil ieg gøre / Jcke for eders skyld / siger den HERRE HERRE / at i skulle vide det / Men at i skulle oc skammedriffuis eder / oc bliffue skamrøde / i aff Jsraels huss / offuer eders onde væsen.

Saa siger den HERRE HERRE / Paa den tid / naar ieg skal rense eder aff alle eders synder / Da vil ieg besette Stæderne igen / och de øde Stæder skulle opbyggis igen. Det ødelagde Land skal pløyes igen / fordi / at det vaar forderffuit / at alle som gaa der igennem / skulle det see / oc sige / Dette Land vaar ødelagt / oc det er nu som en lystig Vrtegaard / Oc disse Stæder vaare forstyrrede / ødelagde oc sønder reffne / oc nu staa de fast bygde. Oc de offuerbleffne Hedninge omkring eder skulle fornemme / at ieg er HERREN / Som opbygger det som er sønderbrudet / och planter det som ødelagt vaar. Jeg HERREN siger det / oc gør det oc.

Saa siger den HERRE HERRE / Jeg vil lade mig atspørre igen aff Jsraels huss / at ieg kand beuise mig vel mod dem / oc ieg vil formere dem / som Menniskens hiord / som en hellig Hiord / som en Hiord i Jerusalem / i hendis Høytider / Saa skulle de øde Stæder / bliffue fulde aff Menniskens Hiorde / Oc de skulle fornemme / at ieg er HERREN.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.