Christian 3.s danske Bibel

[708]

X.

JSrael er it øde Vintræ / hans fruct er oc lige saa / Thi saa megen fruct som hand haffde / saa mange Altere haffde hand giort / Oc huor landet vaar aller best / der stictede de deyligste Kircker. Deris hierte er atskilt / Nu skulle de finde deris skyld / Deris Altere skulle sønder brydis / oc deris Kircker skulle forstyris. Da skulle de sige / Wi haffue ingen Konge / Thi wi frycte icke HERREN / Huad kand Kongen nu hielpe oss (De sore forgeffuis) oc giorde it Forbund / oc saadant Raad grønedis paa alle agerrener i marcken / som galde.

Jndbyggerne i Samaria sørge for Kalffuen i Beth Auen / Thi hans Folck sørger for 4. Reg. 23.hannem / offuer huilcken dog hans Camarim pleyde at glæde dem / der hand vaar i sin ære paa hans herlighedz vegne / thi det er bortført fra dem. Ja Kalffuen er bortførd til Assyrien / Kon Jareb. Supra 5.gen til en Skenck i Jareb / Saa skal Ephraim staa met skamme / oc Jsrael skal beskemmis met sit forsæt. Thi Kongen aff Samaria er borte / lige som skummen paa Vandet. De høye i Auen ere vdslette / met huilcke Jsrael syndede / Der voxer tidsler oc torne paa deris Altere / Oc de skul Lucæ 23.le sige / J Bierge skiuler oss / oc i Høye falder offuer oss.

Jsrael / du haffuer syndet siden Gibeadz tid / der ved ere de oc bleffne / Men saadan strid som skede mod de onde Menniske i Gibe skal icke komme paa dem. Men ieg vil straffe dem effter min ynske / At der skal komme forsamlede Folck offuer dem / naar ieg vil straffe dem for deris tho synder.

Ephraim er en Kalff tiluant / at hand gerne tersker / Jeg vil fare offuer hans deylige Halss / Jeg vil ride paa Ephraim / Juda skal pløye / oc Jacob harffue. Der faare saar eder Retferdighed / oc høster Kærlighed / oc pløyer anderledis / men tiden er / at søge HERREN / Jndtil hand kommer / oc regner Retferdighed offuer eder. Thi at i pløye ont / oc høste onde gerninger / oc æde løgnens fruct.

Effterdi at du forlader dig paa dit væsen / oc paa dine Kempers mangfoldighed / Saa skal der ophøye sig it opløb iblant dit Folck / At alle dine Feste skulle forstyris / Lige som Salman forstyrede Arbeels Huss / i Stridsens tid / der Moderen vaar nedslagen paa Børnene til grunde. Lige saa skal det gaa eder vdi Bethel / for eders store ondskaff skyld / at Jsraels Konge skal vndergaa aarle om morgenen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.