Christian 3.s danske Bibel

|722 Mitheas Prophete.

I.

DEtte er HERRENS Ord / som skede til Micheas aff Maresa / i Jotham / Achas oc Ezechie / Juda Kongers tid / Huilcke hand saa offuer Samaria oc Jerusalem.

Hører alle Folck / Giff act paa du Land / oc alt det som der er vdi / Thi den HERRE Gud haffuer at tale met eder / Ja HERREN aff hans hellige Tempel. Thi see / HERREN skal gaa vd fra sin Sted / oc nedfare oc træde paa høyene i Landet / At Biergene skulle smelte vnder hannem / oc Dalene skulle sønder riffuis / Lige som vox smelter faar Jld / Esaiæ 26.som vand der flyder ned at. Det alt sammen for Jacobs offuertrædelsis skyld / oc for Jsraels Husis Synder skyld.

Men huilcken er Jacobs Offuertrædelse? Er det icke Samaria? Oc huilcke ere Juda Høye? Er det icke Jerusalem? Oc ieg vil gøre Samaria til en Stenhob i marcken / som mand legger omkring Vingaardene / oc ieg vil slæbe hendis stene bort i Dalerne / oc ned bryde i grund. Alle hendis Affguder skulle sønder brydis / oc al hendis Hore løn skal brendis met Jld / oc ieg vil ødelegge alle hendis Billede / Thi de ere samlede aff Hore løn / oc de skulle ocsaa bliffue Hore løn igen.

Der offuer maa ieg græde oc hyle / Jeg maa gaa røffuit oc blot / Jeg maa klage som Drager / oc sørge som Strudser. Thi der er inted raad til hendis Plaffue / som er kommen indtil Juda / oc skal recke indtil mit Folckis port i Jerusalem. Kundgører det io icke i Gad / Lader driffuiseder icke høre græde / Men gaar i Sørgeher beret / oc sider i asken. Du deylige Stad skalt der hen met al skam / Den Jndbyggerinde Zaenan skal icke drage vd / for det neste Husis sorg skyld / Hand skal tage det fra eder / naar hand leyrer sig der. Den bedrøffuede Stad kand icke trøste sig / Thi at Wlycke skal komme fra HERREN / oc saa indtil Jerusalems porte. Du Lachis stad / spent Løberne faare / oc far der fra / Thi du est Zions Daatters begyndelse til Synden / oc Jsraels offuertrædelser ere fundne i dig. Du skalt giffue Fanger / saa vel som Gad / Achsib stad skal det feyle met Jsraels Konger. Jeg vil føre den rette Arff til dig Maresa / oc Jsraels herlighed skal komme indtil Adullam. Lad affrage haaret / oc gack skaldet offuer dine kræselige børn / Gør dig plat skaldet som en Ørn / thi de ere førde fangne bort fra dig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.