Christian 3.s danske Bibel

[734]

II.

OC ieg opløffte mine øyen ocsaa / oc see / En Mand haffde en maale snor i haanden. Oc ieg sagde / Huort gaar du hen? Oc hand sagde til mig / at ieg skal maale Jerusalem / oc see / huor lang oc viid hun skal vere. Oc see / Engelen / som talede met mig / gick vd. Oc en anden Engel gick vd mod hannem / oc sagde til hannem / Løb bort oc tale til denne Dreng / oc sig / Jerusalem skal besidis foruden mur / for den store Menniskenis oc Quegis mangfoldighed / som der skal vere vdi. Oc ieg vil vere en gloendis muer der omkring / siger HERren / oc ieg vil vere der vdi / oc ieg vil beuise mig herlig der vdi.

Hey / Hey flyer aff Norden land / siger HERREN / Thi ieg bortspridde eder i de fire Vær vnder Himmelen / siger HERREN. Hey Zion / du som boer hoss Babylons daatter / vndfly / Thi saa siger der HERRE Zebaoth / Hand sende mig til Hedningene / som røffuede eder. Deris Mact haffuer en ende / Huo som rører eder / Hand rører sin Øyensten. Thi see / Jeg vil røre min Hand offuer dem / at de skulle bliffue dem til Roff / som haffue tient dem / At i skulle vide / at den HERRE Zebaoth haffuer sent mig.

|735 Glæd oc fryde dig du Zions daatter / Thi see / Jeg kommer / oc vil bo hoss dig / siger HERREN. Oc paa den tid / skulle mange Hedninge tilføyess HERREN / oc skulle vere mit Folck / oc ieg vil bo hoss dig / at du skalt fornemme / at den HERRE Zebaoth sende mig til dig / Oc HERREN skal arffue Juda for sin deel i det hellige Land / oc hand skal vduelie Jerusalem igen. alt Kød vere stille faar HERREN / Thi hand haffuer giort sig rede aff sin hellige Stæd.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.