Christian 3.s danske Bibel

[743]

IIII.

THi see / Der kommer en dag / hand skal brende / som en Oen / Da skulle alle foractere oc Wgudelige vere halm / oc den tilkommendis Dag skal optende dem / siger den HERRE Zebaoth / oc skal huercken lade dem Røder eller Quiste. Men Retferdighedens Sol skal opgaa faar eder / som frycte mit Naffn / oc Salighed vnder de samme Vinger / Oc i skulle gaa vd oc ind / oc voxe til som Fede kalffue. J skulle vndertræde de Wgudelige / Thi de skulle vere aske vnder eders Føder / paa den dag / som ieg vil gøre / siger den HERRE Zebaoth.

Kommer Mose min Tieneris Lou ihu / huilcken ieg befol hannem / paa HorebsExodi20. Bierg / til al Jsrael / met Budene oc Rætten. ¶ See / ieg vil sende eder Eliam Prophete / før end den store oc forferdeligeMatth. 11.Marci 1. Lucæ 1. HERRENS Dag kommer. Hand skal omuende Fedrenis hierte til Børnene / oc Børnenis hierte til deris Fedre / At ieg skal icke komme / oc sla Jorderig met Band.

Ende paa Malachias ❧ Prophete.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.