Christian 3.s danske Bibel

|756 Salomons Vished til Tyranner.

I.

ELsker Retferdighed i Regentere paa Jorden / Betencker at HERREN kand hielpe / oc frycter hannem aluorlige / Thi hand lader sig finde aff dem / som icke friste hannem / oc hand obenbaris faar dem som icke vantro hannem. Men skødisløss mørckhed er longt fra Gud / Oc naar straffen kommer / da beuiser hand huad de andre haffue verit for Daarer. Thi Visdom kommer icke i en ond Siæl / oc boer icke i det Legeme / som er Synden vndergiffuit.

Thi den hellig Aand / som ret lærer / flyr de Affgudiske / oc viger fra de Skødisløse / huilcke som bliffue straffede met synderne / som skulle tilstedis offuer dem. Thi Vished er saa from / at hun icke lader Offuerskendere bliffue wstraffede / Thi Gud er Vidne offuer alle tancker / oc kender alle hierter visselige / oc hører alle ord. Thi verdens kreedz er fuld aff HERRENS Aand / oc den som kender talen / er alleuegne. Der faare kand den icke bliffue skiult / som taler wret / Oc den Ræt / som hannem skal straffe / skal icke feyle. Thi den Wgudeligis anslag skulle faar Dommen / oc hans tale skal komme faar HERREN / At hans wdyd skal bliffue straffet. Thi den nidkæris øre hører alting / oc Skenderis bespaattelse / skal icke bliffue skiult.

Saa vocter eder nu / faar den skadelige skendzel / oc holder eders Tunger fra forbandelse. Thi det som i tale lønlige met huer andre i øerne skal icke gaa saa lettelige hen / Thi den mund / som liuger / slar Siælen ihiel. Stunder icke saa effter Døden / met eders vildfarelse / Oc figer icke saa effter forderffuelse / formedelst eders henders gerning. Thi Gud haffuer icke giort Døden / oc hand haffuer icke lyst til de leffuendis forderffuelse. Men hand skabte alting / at det skulde vere i it væsen / Oc huad som bliffuer skabt i Verden / det er gaat / oc der er inted skadeligt vdi. Der til er icke Helffuedis Rige paa Jorden (Thi Retferdighed er wdødelig) Men de Wgudelige fige der effter / baade met ord oc met Gerninger / Thi de holde den for en Ven / oc fare der hen / oc forbinde sig met hannem / Thi de ere det oc verde / at de ere aff hans deel.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.