Christian 3.s danske Bibel

[876]

VII.

DØmmer icke / at i skulle icke dømmis.Marci 4.Lucæ 6.Roma. 2. Thi met huilken Dom i dømme / skulle i oc dømmis / Oc met huad Maade i maale / skal eder maalis. Hui seer du Skeffuen i din broders øye / oc acter icke Bielcken i dit øye? Eller huorledis tørst du sige til din Broder / Holt / Jeg vil tage dig Skeffuen aff dit øye / Oc see / Der er en Bielcke i dit øye. Du Øyenskalck / tag først Bielcken aff dit øye / Oc see saa til / at du kant tage Skeffuen aff din broders øye.

J skulle icke giffue Hunde Helligdommen / oc i skulle icke kaste eders Perler for Suin / At de skulle icke træde dem met deris Føder / Oc vende dem om / oc riffue eder sønder.

Lucæ 11.Beder / saa skal eder giffuis / Leder / saa skulle i finde / Bancker / so skal eder opladis. Thi huo som beder / hand faar / Oc huo som leder / hand finder / Oc huo som bancker hannem skal opladis. Huilket Menniske er blant eder / der som hans søn beder hannem om Brød / at hand biuder hannem en Sten? Eller om hand beder hannem om en Fisk / at hand biuder hannem en Hugorm? Effterdi da at i som dog ere onde / kunde alligeuel giffue eders Børn gode gaffuer / Huor meget mere skal eders Fader i Himmelen giffue dem gaat / som hannem bede?

Lucæ 6.Alt det / som i nu wille at Folck skulle gøre eder / det gøre i dem / Det er Lowen oc Propheterne.

Lucæ 13.Gaar ind at den sneffre Port / Thi den Port er wiid / oc den vey er breed / som fører ned til fordømmelsen / Oc de ere mange / som vandre der paa. Oc den Port er sneffuer / oc den vey er trang / som fører til Liffuet / Oc de ere faa / som hannem finde.

Vocter eder for falske Propheter / som komme til eder i Faareklæder / Jnduortis ere de glubende Vlffue / Paa deris fruct skulle i kende dem. Kand mand oc plocke Vindruer aff Torne? Lucæ 6.Eller Figen aff Tidzel? Saa bær oc huert gaat Træ / god Fruct / Men it raadet Træ / bær ond Fruct. Jt gaat Træ kand icke bære ond Fruct / Oc it raadet træ / kand icke bære god fruct. Huert Matth. 3. Lucæ 3.Træ / som icke bær god fruct / skal affhuggis / oc kastis i Jlden. Der faare skulle i kende dem paa deris fruct.

De skulle icke alle / som sige til mig / HERRE / HERRE / komme i Himmerigis rige / Men de der gøre min Faders vilie i Himmelen. Der skulle mange sige til mig paa den dag / HERRE / HERRE/ haffue wi icke spaat i dit Naffn? Haffue wi icke vddreffuit Psalm. 6.Dieffle i dit Naffn? Haffue wi icke giort mange krafftige Gerninger i dit Naffn? Da vil ieg bekende faar dem / Jeg kende eder end aldri / Viger alle fra mig i Misdedere.

Lucæ 6.Der faare / huo som hører denne min Tale / oc gør den / den ligner ieg ved en forstandig |877 Mand / som bygde sit Hwss paa en Klippe. Der nu en Støffue regen falt / oc kom it Vandløb / Oc wærit stormede / oc støtte paa Husit / da falt det dog icke / Thi det vaar grundfest paa en Klippe. Oc huo som hører denne min Tale / oc gør hende icke / Hand lignis ved en daarlig Mand / som bygde sit Hwss paa Sand. Der nu en Støffue regen falt / oc kom it Vandløb / oc wærit stormede / oc støtte paa Husit / da falt det / oc det giorde it stort fald.

Oc det begaff sig / der Jhesus haffde giort ende paa denne Tale / da vndrede Folcket paa hans Lærdom. Thi hand predickede veldelige / oc icke som de Scrifftklaage.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.