Christian 3.s danske Bibel

[915]

XV.

OC strax om morgenen / hulde de ypperste Prester it Raad met de Eldste ochIIII Christus antuor dis Pilato. Matt. 27.Lucæ 22.Iohan. 18. Scrifftkloge / der til det gantske Raad / Oc de bunde Jhesum / oc førde hannem bort / oc antuordede Pilato hannem. Oc Pilatus spurde hannem ath / Est du Jødernis Konge. Hand suarede / oc sagde til hannem / Du siger det. Oc de ypperste Prester klagede hart paa hannem. Da spurde Pilatus hannem atter at / oc sagde / Suarer du inted? See / huor hart de beklage dig. Men Jhesus suarede inted mere / saa / at Pilatus oc forundrede sig.

Matt. 27.Lucæ 23.Iohan. 18. Oc hand pleyde at giffue dem en fange løss paa Paaske høytiden / huilcken de begærede. Da vaar der en / sam hed Barrabas fangen / met de Oprøriske / som haffde giort it Mord vdi it oprør. Oc Folcket gick op / oc bad / at hand vilde gøre / som hand pleyde. Oc Pilatus suarede dem / Ville i / at ieg skal giffue eder Jødernis Konge løss? Thi hand viste / at de ypperste Prester haffde antuordet hannem hen aff had. Men de ypperste Prester skyndede folcket til / At hand skulde meget heller giffue dem Barrabam løss / Da suarede Pilatus igen / och sagde til dem / Huad ville i da / at ieg skal gøre / den / der i skylde / At hand er Jødernis Konge? De skrege atter / kaarsfest hannem. Da sagde Pilatus til dem / Huad ont haffuer hand giort? Men de skrege end meget mere / Kaarssfest hannem. Da tencte Pilatus at gøre Folcket fyllest / och hand gaffMatth. 27.Lucæ. 23.Iohan. 19. dem Barrabam løss / Oc antuordede dem Jesum hen / at hand skulde hudstrygis oc kaarsfestis

Da førde Stridzmendene hannem ind i Domhusit / oc kallede den gantske Skare til sam men. Oc førde hannem i it Purpur / och flettede en torne Krune / och sette hende paa hannem / oc begynte at hilse hannem / Hil vere du Jøde Konge Oc de sloge hans Hoffuit met Røret / oc bespøtte hannem / oc fulde paa Knæ / oc tilbade hannem.

Oc der de haffde bespaattet hannem / da førde de hannem aff Purpuret / oc førde hannem i sine egne Kleder / oc de førde hannem vd / at de skulde kaarsfeste hannem.

Christi pine paa Kaarsset. Och der gick en frem / hed Simon aff Cirene / som kom aff marcken (huilcken der vaar |916 Alexandri oc Ruffi fader) hannem tuingde de til / at hand bar hannem Kaarsset. Oc de førde hannem til den sted Golgatha / det er vdlagt / Hoffuitpande sted / Och de gaffue hannem myrha at dricke i Vin / oc hand tog det icke til sig.

Esaiæ 53.matth. 27. Lucæ 23. Oc der de haffde Kaarsfest hannem / skiffte de hans Kleder / oc kaste Laad der om / huad huer skulde haffue. Oc det vaar ved den tredie stund / der de kaarsfeste hannem. Och der vaar screffuit offuen offuer hannem / huad skyld mand gaff hannem / som vaar / Jødernis Konge Oc de kaarsfeste tho Røffuere met hannem / en hoss hans høyre / oc en hoss den venstre haand. Da bleff Scrifften fuldkommen som siger / Hand er regnet blant Misdedere

Oc de der ginge frem / bespaattede hannem / oc røste deris Hoffuit / oc sagde / Tui dig huor deylige nedbryder du Templen / oc bygger den i tre dage. Hielp dig nu selff / oc stig hid ned aff kaarsset. Lige saa bespaattede de ypperste Prester hannem blant huer andre / met Scrifftklogene / oc sagde / Hand haffuer hulpet andre / oc kand icke hielpe sig selff. Er hand Christus / oc Konge i Jsrael / da stige sig nu ned aff kaarsset / at wi kunde see oc tro. Oc de som vaare Kaars feste met hannem / forhaanede hannem oc saa.

Oc effter den siette time bleff it Mørck offuer det gantske Land / indtil ved den niende time. Oc ved den niende time / robte Jhesus høyt / och sagde / Eli / Eli / lama asabthani? Psalm. 22.Det er vdlagt / Min Gud / min Gud / huor faare haffuer du forlat mig ? Oc nogle som stode der hoss / der de det hørde / sagde de / See / hand kalder at Elias. Da løb en / oc fyllede en Suomp met Edicke / oc stack hannem paa it Røer / oc gaff hannem dricke / oc sagde / Holt / lader see / Om Elias kommer / oc tager hannem ned / Men Jhesus robte høyt / och vd Matth. 27Matth. 23.Iohan. 19.gaff sin Aand.

Oc Forhenget i Templen reffnede i thu stycke / fra det øffuerste / til det nederste / Oc Høffuitzmanden som stod der hoss tuert offuer fra hannem / oc saa / at hand vdgaff Aanden met saadant rob / da sagde hand / Sandelige vaar dette Menniske Guds Søn.

Oc der vaare och saa Quinder / som longt fra saae saadant. Blant huilcke vaar Maria Magdalena / oc Maria den lille Jacobs oc Joses Moder / oc Salome / De som oc haffde effter fult oc tient hannem / der hand vaar i Galilea / oc mange andre / som vaare gongne op til Jerusalem met hannem.

Oc om afftenen / effterdi at det vaar beredelsis dagen / huilcken der er faar sabbathen / da VI. Christi begraffuelse.kom Joseph aff Arimathia / en erlig Raadmand / huilcken som oc ventede Guds rige. Hand dristede sig til / oc gick ind til Pilatum / oc bad om Jhesu legeme. Da forundrede Pilatus sig / at hand vaar allerede død. Oc hand kallede Høffuitzmanden / oc spurde hannem at om hand haffde verit lenge død? Oc der hand formerckte det aff Høffuitzmanden / da gaff hand Joseph Legemet. Oc hand købte it Linklede / oc tog hannem ned / oc suøbte hannem i Linkledet / och lagde hannem i en Graff / som vaar vdhuggen i en Sten / Oc hand velte en Sten faar dørren paa graffuen. Men Maria Magdalena / oc Maria Joses saae til / huor hand bleff lagd.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.