Christian 3.s danske Bibel

[919]

II.

OC det begaff sig paa den tid / at der vdgick it Bud aff Keyser Augusto / At al Verden skulde bescriffuis til Skat. Oc denne Bescriffuelse vaar den allerførste / oc skede paa den tid / der Cyrenius vaar Landz herre i Syrien. Oc huer mand gick / at lade bescriffue sig til Skat huer til sin Stad.

Da giorde oc Joseph sig rede / aff Galilea / aff den Stad Nazareth / i Jøde land / til Dauidz Stad / som kaldis Bethlehem / Fordi at hand vaar aff Dauidz Huss oc slect / At hand skulde lade bescriffue sig til skat / met Maria sin troloffuede Hustru / som vaar fructsommelig. Oc som de vaare der / da kom tiden / at hun skulde føde. Oc hun fødde sin første Søn / oc suøbte hannem i Klude / oc lagde hannem i en Krubbe / Thi de haffde ellers inted rum i Herbere.

Oc der vaare Hyrder i den samme Egn paa marcken hoss Faarestierne / som voctede deris Hiord om natten. Oc see / HERRENS Engel traadde til dem / oc HERRENS klarhed skinde om dem / Oc de fryctede saare. Oc Engelen sagde til dem: Frycter eder icke / See / ieg forkynder eder stor Glæde / som skal vederfaris alt Folcket / Thi Eder er i dag en Frelsere født / som er den HERRE Christus / i Dauidz Stad. Oc det skulle i haffue til it Tegen / J skulle finde Barnet suøbt i Klude / oc liggendis i en Krubbe. Oc strax bleff der hoss Engelen en Himmelske Herskaris mangfoldighed / som loffuede Gud / oc sagde / ære vere Gud i det Høye / Oc Fred paa Jorden / oc Mennisken en velbehagelighed.

|920 Oc der Englene fore fra dem til Himmelen / da sagde Hyrderne til huer andre / Lader oss nu gaa til Bethlehem / oc see den Gerning / som der er skeet / som HERREN haffuer obenbaret oss. Oc de komme hastelige / oc funde baade Mariam oc Joseph / der til Barnet liggendis i Krubben. Oc der de haffde seet det / da forkyndede de det Ord / som vaar sagd til dem om dette Barn. Oc alle / som det hørde / forundrede sig paa den Tale / som Hyrderne sagde dem. Men Maria beuarede alle disse ord / oc betenckte dem i sit hierte. Oc Hyrderne vende til bage igen / prisede oc loffuede Gud for alt det / som de haffde hørt oc seet / lige som det da vaar sagd til dem.

Matth. 1. Och der otte dage vaare forløbne / at Barnet skulde om skæris / Da bleff hans Naffn kaldet Jhesus / som det vaar kaldet aff Engelen / før hand bleff vndfangen i Moders liff.

Leuit. 12. Oc der hendis renselsis dage effter Mose Low komme / da førde de Hannem til Jerusalem / at de skulde der lade hannem komme faar HERREN / lige som det oc staar screffuit i HER Exodi 13.Leuit. 12.RENS Low / allehonde Mandkøn / som først obner Moders liff / skal kaldis HERREN helligt / Oc at de skulde giffue Offer / effter som sagd er i HERRENS Low / it par Turtelduer eller tho vnge Duer.

Oc see / der vaar it Menniske i Jerusalem / som hed Simeon / oc samme Menniske vaar from oc Gudfryctig / oc hand ventede Jsraels trøst / oc den hellig Aand vaar i hannem. Oc hand fick suar aff den hellige Aand / at hand skulde icke see Døden / før hand finge "HERRENS Christ at see. Oc hand kom i Templen aff Aandens oprørelse.

Oc der Foreldrene førde Barnet Jhesum i Templen / at de skulde gøre for hannem / lige som mand pleyer effter lowen / Da tog hand hannem paa sine arme / oc loffuede Gud / oc sagde.

HERRE / lad nu din Tienere fare i Fred / lige som du haffuer sagd.

Thi mine øyen haffue seet din Frelsere.

Huilcken du beredde / for alle Folck.

Jt Liuss til at opliuse Hedningene / Oc dit Folck Jsrael til en Herlighed.

Oc hans Fader oc Moder forundrede sig paa det / som bleff sagd om hannem. Oc Simeon velsignede dem / oc sagde til hans Moder Maria / See / Denne skal settis mange til it Fald oc Opstandelse i Jsrael / oc til it Tegen som skal imod sigis. Oc der skal it Suerd trenge igennem din siel / Paa det at mange hierters tancker skulle obenbaris.

Oc der vaar en Prophetinde Anna / Phanuels Daatter / aff Asers slect. Hun vaar vel alderne / oc haffde leffuit siu aar met sin Hosbonde / effter sin Jomfrudom. Oc hun vaar nu en Vidue / ved fire oc firesinds tiue aar / hun kom aldri aff Templen / tiente Gud met fasten oc beden dag oc nat. Den samme traadde oc frem til / i den samme stund / oc prisede HERREN / oc talede om hannem til alle / som ventede forløsning i Jerusalem.

Oc der de haffde fuldkommet alting / effter HERRENS Low / da fore de til Galileam igen / til deris Stad Nazareth. Men Barnet voxte / oc bleff sterckt i Aanden / fuld met visdom / oc Gudz naade vaar hoss hannem.

Oc hans Foreldre ginge huert aar til Jerusalem / paa Paaske høytiden. Oc der hand vaar tolff aar gammel / ginge de op til Jerusalem / effter Høytidens seduane. Oc der de dage haffde ende / oc de ginge hiem igen / da bleff Barnet Jhesus i Jerusalem / oc hans Foreldre viste det icke. Da mente de / at hand haffde verit iblant Selskab / Oc de komme en dags reyse / oc lete effter hannem iblant Slectinge oc Kyndinge. Oc der de funde hannem icke / ginge de til bage igen til Jerusalem / oc lete effter hannem. Oc det begaff sig tre dage der effter / da funde de hannem sidendis i Templen / mit iblant de Lærde / at hand hørde dem / oc spurde dem at. Oc alle de hannem hørde / forundrede sig paa hans forstand oc gensuar. Oc der de saae hannem / bleffue de forferdede.

Oc hans Moder sagde til hannem / Min Søn / Hui giorde du oss det? See / din Fader oc ieg lete effter dig met bedrøffuelse. Oc hand sagde til dem / Huad er det / at i lete effter mig? Vide i icke / at ieg skal vere i det / som er min Faders? Oc de forstode det ord icke / som hand talede met dem. Oc hand gick ned met dem / oc kom til Nazareth / oc vaar dem vnderdanig. Oc hans Moder beuarede alle disse ord i sit hierte. Oc Jhesus forfremmedis i visdom / alder oc naade / hoss Gud oc Mennisken.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.