Christian 3.s danske Bibel

[940]

XX.

OC det hende sig paa en aff de dage / der hand lærde Folcket i Tempelen och pre Matth. 21.Marci 11dickede Euangelium / da traadde de ypperste Prester och Scrifftkloge met de Eldste til hannem / oc talede til hannem / oc sagde / Sig oss / aff huad mact gør du det? Eller huo haffuer giffuet dig den mact? Da suarede hand / oc sagde til dem / Jeg vil oc spørre eder at it ord / siger mig det. Johannis daab / vaar hand aff Himmelen eller aff Mennisken? Oc de tencte ved sig selff / oc sagde / Sige wi aff Himmelen da siger hand / huor faare trode i hannem icke? Men sige wi / aff Mennisken / da stener alt folcket oss / Thi de staa der paa / at Johannes er en Prophete. Oc de suarede / at de viste icke hueden hand vaar. Oc Jhesus sagde til dem / Saa siger ieg eder oc icke / aff huad mact ieg gør dette.

Oc hand begynte at sige Folcket denne LIgnelse / it Menniske plantede en Vingaard / och leyde Vingaards mend hannem / oc drog vden Landz en long tid. Oc der tiden kom sende hand en Suend til Vingaardzmendene / at de skulde giffue hannem Fruct aff Vingaarden. Men Vingaardz mendene sloge hannem / oc lode hannem tomhendet fra sig. Och der offuer / sende hand end en anden Suend. Men de sloge oc den samme / oc forhaanede hannem / oc lode han|941nem tomhendet fra sig. Oc der offuer sende hand den tredie. Men de giorde ocsaa den saar / oc støtte hannem vd.

Da sagde Vingaardens Herre / Huad skal ieg gøre? Jeg vil sende min elskelige Søn / maa vel ske / naar de see hannem / skulle de frøcte sig. Men der Vingaards mendene saae Sønnen / tenckte de ved sig selff / oc sagde / Det er Arffuingen / Kommer / lader oss sla hannem ihiel / at Arffuen skal høre oss til. Oc de støtte hannem vd aff Vingaarden / oc sloge hannem ihiel. Huad skal nu Vingaardens Herre gøre mod dem? Hand skal komme / oc forderffue disse Vingaards mend / oc leye andre sin Vingaard. Der de det hørde / sagde de / Det vere longt fra.

Oc hand saa paa dem / oc sagde / Huad er da det / som staar screffuit / Den Sten / somMatth. 21.Marci 12.Psalm. 118. Bygnings mendene forskøde / er bleffuen til en Hiørne sten? Huo som falder paa denne Sten / hand bliffuer aldelis skeffret / Men huilcken hand falder paa / hand bliffuer sønderknusit. Oc de ypperste Prester oc Scrifftkloge haffde i sinde / huorledis de kunde legge Hender paa hannem i den samme stund / oc de frøctede sig for Folcket / Thi de forstode / at hand haffde sagd denne Lignelse mod dem.

Oc de varede paa hannem / oc vdsende Beklagere / som skulde skicke sig / lige som de haffdematth. 22.Marci 12. verit fromme / Paa det de kunde gribe hannem i Talen / met huilcket de kunde antuorde Øffrigheden oc Landzherrens mact hannem. Oc de spurde hannem at / oc sagde / Mestere / wi vide at du taler ret / oc lærer / oc acter inted Menniskis anseelse / Men du lærer Gudz vey rettelige. Er det ret / at wi giffue Keyseren Skat eller ey? Oc hand merckte deris suig / oc sagde til dem / Hui friste i mig? Viser mig Pendingen / Hues billede oc offuerscrifft haffuer hand? De suarede / oc sagde / Keyserens. Da sagde hand til dem / Saa giffuer Keyseren / det Keyseren hører til / oc Gud / det Gud hører til. Oc de kunde icke straffe hans Ord faar Folcket / Oc de forundrede sig paa hans suar / oc tagde stille.

Da traadde nogle aff Saduceerne til hannem (huilcke som holde / at der er ingen Opstandelse) oc spurde hannem at / oc sagde / Mestere / Mose haffuer saa screffuit oss / Der somMatth. 22.Marci 12.Deute. 25. nogens Broder døer / som haffuer en Hustru / oc døer vden Arffuing / da skal hans Broder tage Hustruen / oc opuecke sin Broder en Sæd. Nu vaare siu Brødre / Den første tog en Hustru / oc døde vden Arffuing. Oc den anden tog Hustruen / oc døde ocsaa vden Affuing. Oc den tredie tog hende. Disligest alle / oc lode icke Børn effter sig / oc døde. Paa det siste / effter dem alle / døde ocsaa Quinden. Hues Hustru iblant dem skal hun nu vere i Opstandelsen? Thi alle siu haffde hende til Hustru.

Oc Jhesus suarede / oc sagde til dem / Denne Verdens Børn tage til ecte oc lade sig tage til ecte / Men huilcke som bliffue verdige til / at faa hin verden / oc opstandelsen fra de Døde / de skulle huercken tage til ecte oc ey lade sig tage til ecte / Thi de kunde der effter icke dø. Thi de ere Englene lige oc Gudz Børn / effterdi de ere Opstandelsens Børn. Men at de Døde skulle opstaa / haffuer oc Mose giffuit til kende hoss Busken / der som hand kalder HERREN / Abrahams Gud / oc Jsaacs Gud / oc Jacobs Gud. Oc Gud er icke de Dødis /Exodi 3. men de leffuendis Gud / Thi de leffue hannem alle. Da suarede nogle aff de Scrifftkloge / oc sagde / Mestere / du sagde ret. Oc de torde icke spørie hannem at mere der effter.

Oc hand sagde til dem / Huorledis sige de / Christus er Dauids Søn? Oc Dauid selffMatth. 22Marci 12.Psalm. 110. siger i Psalme bogen / HERREN sagde til min Herre / Sæt dig hoss min høyre Haand / Jndtil ieg legger dine Fiender til en skammel vnder dine Føder. Dauid kalder hannem en HERRE / huorledis er hand da hans Søn?

Oc der alt Folcket hørde til / sagde hand til sine Disciple / Vocter eder for de Matth. 23. Marci i2. Scrifftkloge / som ville traade her frem i longe Klæder / oc lade sig gerne hilse paa Torffuit / oc side gerne øffuerst i Scholerne / oc til Bord. De æde Enckers Huss / vnder det skin at de bede lenge / De skulle faa diss suarere fordømmelse.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.