Christian 3.s danske Bibel

[944]

XXIII.

IIII. Jhesus bliffuer ført til Pilatum. Matth. 27Marci 15.Ioan. 18. OC den gantske Hob stod op / oc førde hannem faar Pilatum. Oc de begynte at klage paa hannem / oc sagde / Denne finde wi / at hand affuender Folcket / oc forbiuder at giffue Keyseren Skat / Oc siger / Hand er Christus en Konge. Da spurde Pilatus hannem at / oc sagde / Est du Jøde Konge? Hand suarede hannem / oc sagde / Du siger det. Pilatus sagde til de ypperste Prester oc til Folcket / Jeg finder ingen Sag met dette Menniske. Men de hulde ved / oc sagde / Hand haffuer oprørt Folcket / der met / at hand haffuer lært hid oc did i alt det Jødiske land / oc begynte i Galilea / hid ind til.

Der Pilatus hørde Galileam / spurde hand / Om hand vaar aff Galilea? Oc der hand fornam / at hand vaar vnder Herodis Øffrighed / da forsende hand hannem til Herodes / som vaar oc i Jerusalem / vdi de samme dage. Der Herodes saa Jhesum / bleff hand meget glad / Thi hand haffde gerne lenge siden seet hannem / Thi hand haffde hørt meget om hannem / oc haabedis at skulde see it Tegen aff hannem. Oc hand spurde hannem i mange maade. Men hand suarede hannem inted. Oc de ypperste Prester oc Scrifftkloge stode oc klagede hart paa hannem. Men Herodes met sine Hoffsinder foractede oc bespattede hannem / lagde it huit klæde paa hannem / oc sende hannem til Pilatum igen. Paa den dag bleffue Pilatus oc Herodes Venner met huer andre / Thi de vaare før huer andris Fiender.

Oc Pilatus kallede de ypperste Prester / oc de Øffuerste oc Folcket tilsammen / oc sagde til dem / J haffue ført dette Menniske til mig / som den der omuender Folcket / Oc see / Jeg haffuer forhørt hannem for eder / oc finder ingen aff de Sager hoss dette Menniske / som i skylde hannem faare / Herodes icke heller / Thi ieg sende eder til hannem / oc see / Mand haffuer inted ført hannem paa / som hand bør at dø faar. Der for vil ieg straffe hannem oc lade hannem løss / Thi hand skulde giffue dem en løss effter Høytidens seduane. Da robte den gantske Hob / oc sagde / Bort met denne / oc giff oss Barrabam løss / huilcken som vaar kast i Fengzel for it Oprør / som skede i Staden / oc for it Mord skyld.

Matth. 27.Marci 15. Ioan. i9. Da robte Pilatus atter til dem / oc vilde lade Jhesum løss. Men de robte / oc sagde / Kaarsfest / Kaarsfest hannem. Da sagde hand tredie gong til dem / Huad ont haffuer da denne giort? Jeg finder ingen dødelig sag met hannem / Der faare vil ieg straffe hannem / oc lade hannem løss. Men de bleffue hart ved hannem met stort skrig / oc begerede / at hand skulde kaarsfestis / Oc deris oc de ypperste Presters skrig fick offuerhand. Oc Pilatus dømde / at deris begering skulde ske / Oc hand loed den løss / som vaar kast i Fengsel for Oprør oc Mord skyld / om huilcken de bade / Men Jhesum fick hand hen effter deris vilie.

Oc der de førde hannem bort / da toge de fat paa en / Simon aff Cirene / som kom aff Marcken / oc de lagde Kaarsset paa hannem / at hand bar det effter Jhesum.

Oc der fulde en stor hob Folck oc Quinder effter hannem / som ynckelige klagede oc begræde hannem. Men Jhesus vende sig om til dem / oc sagde / J Døtter aff Jerusalem / græder icke offuer mig / Men græder offuer eder selff / oc offuer eders Børn / Thi see / Den tid skal komme / Oseæ i0.i huilcken mand skal sige / Salige ere de wfructsommelige / oc de Liff som icke fødde / oc de Bryst |945 som icke gaffue di. Da skulle de begynde at sige til Biergene / Falder offuer oss / oc til Høyene / skiuler oss. Thi at gør mand det met it grønt Træ / huad vil bliffue met det tørre?

V. Christi pine paa Kaarssit. Matth. 27.Marci 15.Ioan. 19. Der bleffue oc tho andre Misdedere førde bort / at de skulde affliffuis met hannem. Oc der de komme til den sted / som kaldis Hoffuitpande sted / da korsfeste de hannem der / Oc Misdederne met hannem / den ene ved den høyre / oc den anden ved den venstre side. Oc Jhesus sagde / Fader / forlad dem / Thi de vide icke huad de gøre. Oc de skiffte hans Klæder / oc kaste laad der om. Oc Folcket stod oc saa til / Oc de Øffuerste met dem / bespaattede hannem / oc sagde / Hand haffuer hulpet andre / hand hielpe sig selff / er hand Christus den Gudz vdualde. Der bespaattede oc Stridzmendene hannem / traadde til hannem / oc bare hannem Edicke / oc sagde / Est du Jøde Konge / da hielp dig selff. Der vaar oc Offuerscrifften screffuen offuen offuer hannem / met Gredske / oc Latinske oc Ebraiske bogstaue / Denne er Jøde Konge.

Men en aff Misdederne / som vaare hengde / bespaattede hannem / oc sagde / Est du Christus / da hielp dig selff / oc oss. Da suarede den anden / straffede hannem / oc sagde / Frøcter du dig ocsaa icke faar Gud? du som dog est i lige fordømmelse. Oc sandelige / wi ere tilbørlige der vdi / thi wi faa det vore Gerninger forskyllede / men denne handlede inted wskickeligt. Oc hand sagde til Jhesum / HER R E / tenck paa mig / naar du kommer i dit Rige. Oc Jhesus sagde til hannem / Sandelige siger ieg dig / J dag skalt du vere met mig i Paradis.

Oc det vaar ved den siette time / Oc der bleff it Mørck offuer det gantske Land / indtilMatth. 27Marci 15.Psalm. 31. den niende time. Oc Solen miste sit skin / Oc Forhenget i Templen reffnede mit i thu. Oc Jhesus robte høyt / oc sagde / Fader / ieg befaler min Aand i dine Hender. Oc som hand det sagde / vdgaff hand sin Aand.

Oc der Høffuitzmanden saa / det som der skede / prisede hand Gud / oc sagde / Sandelige / denne vaar it retferdigt Menniske. Oc alt det Folck som der vaar hoss / oc saae til / der de saae / det som skede / sloge de sig for deris Bryst / oc vende til bage igen. Oc alle hans Tilhengere stode longt borte / oc de Quinder som effterfulde hannem aff Galilea / oc saae alt dette.

Oc see / En Mand som hed Joseph / en Raadzherre / som vaar en god from Mand / handVI. Christi Begraffuelse. Matth. 27.marci 15.Ioan. 19. haffde icke samtøckt i deris Raad oc handel / hand vaar aff Jødernis Stad / Arimathia / som ocsaa tøffuede effter Gudz Rige / Hand gick til Pilatum / oc bad om Jhesu Legeme / Oc tog hannem ned / suøbte hannem i it Linklæde / oc lagde hannem i en vdhuggen Graff / i huilcken der laa aldri nogen. Oc det vaar Beredelsens dag / oc Sabbathen gick paa. Oc Quinderne fulde effter / som vaare komne met hannem aff Galilea / oc saae Graffuen / oc huorledis hans Legeme bleff lagd. Oc de vende til bage / oc beredde dyrebare Vrter oc Salue / oc Sabbathen offuer vaare de stille effter Lowen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.