Christian 3.s danske Bibel

[924]

VI.

Matth. 12.Marci 2. OC det begaff sig paa en Effter sabbath / at hand gick igennem kornet / oc hans Disciple plockede Ax aff / oc ode / oc vrede dem met henderne. Oc nogle aff Phariseerne sagde til dem / Huor faare gøre i det som icke sømer sig at gøre paa Sabbatherne? Oc Jhesus suarede / oc sagde til dem / Haffue i icke læst / huad Dauid giorde / der hannem hungrede / oc de som vaare met hannem? Huorledis hand gick ind i Gudz Huss / oc tog Skue brød / oc oed / oc gaff ocsaa dem / som vaare met hannem / 1. Reg. 21.huilcke dog ingen torde æde / vden Presterne alene. Oc hand sagde til dem / Menniskens Søn er en HERRE / ocsaa offuer Sabbathen.

Oc det skede paa en anden Sabbath / at hand gick i Scholen / oc lærde. Oc der vaar it Menniske / hues høyre haand vaar vissen. Men de Scrifftkloge oc Phariseer toge vaare paa Matth. 12. Lucæ 3.hannem / om hand oc vilde helbrede om Sabbathen / Paa det de kunde finde Sag met hannem. Da merckte hand deris tancker / oc hand sagde til det Menniske met den visne Haand / Stat op / oc trin hid frem. Oc hand stod op / oc traadde frem. Da sagde Jhesus til dem / Jeg spør eder at / Huad sømer sig at gøre om Sabbathen / Gaat eller ont? Opholde Liffuit / eller forderffue? Oc hand saa omkring paa dem alle / oc sagde til det Menniske / Reck din Haand vd. Oc hand giorde det / Da bleff hans Haand karsk igen / oc helbrede lige som den anden. Men de bleffue aldelis galne / oc talede met huer andre / huad de vilde gøre hannem.

Oc det begaff sig paa den tid / at hand gick paa it Bierg at bede / oc hand bleff natten off Matth. 10.Marci 3.uer i Bønen til Gud. Oc der det bleff dag / kallede hand sine Disciple / oc vdualde Tolff aff dem / huilcke hand oc kallede Apostle / Simon / huilcken hand kallede Peder / oc Andream hans Broder / Jacobum oc Johannem / Philippum oc Bartholomeum / Mattheum oc Thomam / Jacobum Alphei søn / Simon som kaldis Zelotes / Judam Jacobs søn / oc Judam Jscharioth den Forredere.

Oc hand gick ned met dem / oc traadde paa en Plan i Marcken / oc hans Disciplers skare / oc en stor hob Folck / aff alt Jødeland oc Jerusalem / oc Tyro oc Sidon / liggendis hoss Haffuit / som vaare komne at høre hannem / oc at de kunde bliffue helbrede aff deris Siuger / Oc de som bleffue omdreffne aff wrene Aander / de bleffue helbrede. Oc alt Folcket begerede at røre ved hannem / Thi der gick Krafft aff hannem / oc helbredede dem alle.

Oc hand løffte sine øyen op offuer sine Disciple / oc sagde / Salige ere i Fattige / Thi Matth. 5.Gudz Rige hører eder til. Salige ere i / i som her hungre / thi i skulle mættis. Salige ere i / i som her græde / thi i skulle lee. Salige ere i / der som Menniskene hade eder / oc fraskille eder / oc skende eder / oc forskiude eders naffn / som it vanartigt / for Menniskens Søns skyld. Glæder eder da / oc springer / Thi see / eders Løn er stor i Himmelen. Lige det samme giorde ocsaa deris Fedre Propheterne. Men we eder Rige der imod / Thi i haffue eders trøst borte. Ve eder / i som ere fulde / Thi eder skal hungre. We eder / i som lee / Thi i skulle græde oc hyle. Ve eder / naar huer mand taler vel paa eder. Lige det samme giorde ocsaa deris Fedre mod de falske Propheter.

Matth. 5. Men ieg siger eder / i som høre til / Elsker eders Fiender. Gører dem gaat / som eder hade. Velsigner dem / som eder forbande. Beder for dem / som ere eder fortredelige. Oc huo som slar dig paa det ene Kindben / biud hannem ocsaa det andet til. Oc huo som tager Kaaben fra dig / forhindre hannem oc icke kiortelen. Giff den / som dig beder. Oc huo som tager dit fra dig / da |925 kreff det icke igen. Oc som i ville / at Folck skulle gøre mod eder / Lige saa gøre oc i mod dem.

Oc der som i elske dem der eder elske / huad tack haffue i der faare? Thi Syndere elske oc dem som dem elske. Oc der som i gøre vel mod dem der gøre vel mod eder / huad tack haffue i der faare? Thi Syndere gøre oc lige saa. Oc der som i læne dem / der i haabis at tage aff / huad tack haffue i der faare? Thi Syndere læne ocsaa Syndere / paa det de skulle tage lige saa igen. Dog alligeuel / Elsker eders Fiender / Gører vel oc læner / at i haabis der inted faare / Saa skal eders Løn vere stor / oc i skulle vere den Allerhøystis Børn / Thi hand er veluillig mod de wtacknemmelige oc vanartige.

Der faare verer barmhertige / lige som eders Fader oc er barmhertig. Dømmer icke / Saa skulle i oc icke dømmis. Fordømmer icke / saa skulle i icke fordømmis. Forlader / Saa skal ederMatth. 7.Marci 4. forladis. Giffuer / saa skal eder giffuis. En fuld / knuget / skuddet oc offuerflødig Maade skal mand giffue i eders skiød. Thi lige met den Maade som i maale met / skal mand maale eder igen.

Oc hand sagde dem en Lignelse / Kand oc en Blind vise en Blind veyen? Falde de icke baade sammen i Graffuen? Disciplen er icke offuer sin Mestere / Naar Disciplen er som hansMatth. 15. Mestere / da er hand fuldkommen. Huad seer du en Skæff i din Broders øye / oc Bielcken i dit øye bliffuer du icke var? Eller huorledis kant du sige til din Broder / Holt stille Broder / ieg vil drage Skæffuen aff dit øye / oc du seer icke selff Bielcken i dit øye? Du Øyenskalck / drag først Bielcken aff dit øye / oc see saa til / at du drager Skæffuen aff din Broders øye.

Thi der er inted gaa Træ / som bær raaden fruct / oc inted raadet træ / som bær god fruct.Matth. 7. 12. Huert Træ kendis paa sin egen fruct. Thi mand plocker icke Figen aff Torne / Mand plocker oc icke Vindruer aff Hybenbuske / Jt gaat Menniske bær gaat frem / aff sit hiertis gode Lig gende fæ / Oc it vanartigt Menniske bær ont frem aff sit hiertis onde Liggendefæ. Thi huad som hiertet er fult aff / der aff løber Munden offuer.

Oc hui kalde i mig HERRE / HERRE / oc gøre icke huad ieg siger eder? Huo somMatth. 7. kommer til mig / oc hører min Tale / oc gør hende / Den vil ieg vise eder / huem hand er lig. Hand er lige som it Menniske / der bygde it Huss / oc groff dybt / oc lagde grunduollen paa en Klippe. Oc der Vandløb kom / da støtte Strømmen paa Husit / oc kunde icke røre det aff sted / Thi det vaar grundfest paa en Klippe. Men huo som hører oc icke gør / Hand er lige som it Menniske / der bygde it Huss paa Jorden vden grunduol / Oc Strømmen støtte der paa / oc det falt strax / oc Huset fick en stor Flecke.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.