Christian 3.s danske Bibel

[965]

XIX.

DA tog Pilatus Jhesum oc hudstrøg hannem. Oc Stridzmendene flette enMatth. 27.Marci 15.Lucæ 23. Krune aff torne / oc sette hende paa hans Hoffuit / oc lagde it Purpur klæde paa hannem / oc sagde / Hil vere du kære Jøde Konge. Oc de gaffue hannem kindheste. Da gick Pilatus vd igen / oc sagde til dem / Seer / ieg leder hannem hid vd til eder / at i skulle vide / at ieg finder ingen skyld met hannem. Saa gick Jhesus vd / oc bar |966 en torne Krune oc Purpurklæde. Oc hand siger til dem / Seer / huilcket Menniske. Der de ypperste Prester oc Tienerne saae hannem / robte de / oc sagde / Kaarsfest / Kaarsfest. Pilatus siger til dem / Tage i hannem hen / oc kaarsfester / Thi ieg finder ingen skyld met hannem. Jøderne Leuit. 24.Iohan. 5.suarede hannem / Wi haffue en Low / oc effter den Low skal hand dø / Thi hand haffuer giort sig selff til Guds Søn.

Der Pilatus hørde det ord / frøctede hand sig end mere. Oc hand gick ind igen i Domhuset / oc siger til Jhesum / Hueden est du? Men Jhesus gaff hannem inted suar. Da sagde Pilatus til hannem / Taler du icke met mig? Vedst du icke / at ieg haffuer mact at kaarsfeste dig / oc at ieg haffuer mact at giffue dig løss? Jhesus suarede / Du haffde ingen mact offuer mig / der som hun icke vaare giffuen dig her offuen ned. Der faare / den som antuordede mig dig / hand haffuer større synd. Der effter tenckte Pilatus paa / huorledis hand kunde lade hannem løss. Men Jøderne robte / oc sagde / Lader du denne løss / da est du icke Keyserens Ven / Thi huo sig gør til Konge / hand er mod Keyseren.

Matth. 27.Marci 15.Lucæ 23. Der Pilatus hørde det ord / ledde hand Jhesum vd / oc sette sig paa Domstolen / paa den Sted / som kaldis Stenlagd / Men paa Ebraiske Gabbatha. Oc det vaar Beredelsens dag i Paaske / ved den siette time / Oc hand siger til Jøderne / Seer / det er eders Konge. Men de robte / Bort / bort met hannem / kaarsfest hannem. Pilatus siger til dem / Skal ieg kaarsfeste eders Konge? De ypperste Prester suarede / Wi haffue ingen Konge / vden Keyseren. Da antuordede hand dem hannem at kaarsfeste.

IIII. Jhesus korsfestis. Oc de toge Jhesum / oc førde hannem bort. Oc hand bar sit Kaarss / oc gick vd til den sted som kaldis Hoffuit pande sted / huilcken kaldis paa Ebraiske Golgatha / Der kaarsfeste de hannem / oc Tho andre met hannem / paa baade sider / oc Jhesum mit imellem.

Da screff Pilatus en Offuerscrifft / oc sette hende paa Kaarset / oc der vaar screffuit / Jhesus aff Nazareth Jøde Konge. Denne Offuerscrifft læsde mange Jøder / Thi steden vaar nær hoss Staden / som Jhesus er kaarsfest. Oc det vaar screffuit paa Ebraiske / Gredske / oc Latinske maal. Da sagde Jødernis ypperste Prester til Pilatum / Scriff icke Jøde Konge / Men at hand sagde / Jeg er Jøde Konge. Pilatus suarede / Det som ieg screff / det screff ieg.

Oc Stridzmendene / der de haffde kaarsfest Jhesum / toge de hans Klæder / oc giorde fire parte / huer Stridzmand en part / der til ocsaa Kiortelen. Men Kiortlen var knyt / tuindet fra øffuerst / oc slet igennem. Da sagde de til huer andre / Lader oss icke dele hannem / men kaste laad der om / hues hand skal vere. Paa det Scrifften skulde fuldkommis som siger / De skiffte Psalm. 22.mine Klæder iblant sig / oc kaste laad om min kiortel. Dette giorde Stridzmendene.

Oc der stod hoss Jhesu kaarss / hans Moder / oc hans Moder søster. Maria Cleophas hustru / oc Maria Magdalene. Der nu Jhesus saa sin Moder / oc den Discipel staa der hoss / som hand haffde kær / da siger hand til sin Moder / Quinde / see / det er din Søn. Der effter siger hand til Discipelen / See / det er din Moder. Oc fra den time / tog Discipelen hende til sig.

Der effter som Jhesus viste / at alting vaar nu fuldkommen / at Scrifften skulde fuldkom Psalm. 69.mis / siger hand / Mig tørster. Der stod it Kar fult aff ædicke. Da fylte de en Suomp met ædicke / oc lagde hannem om en Jsop / oc hulde hannem det der til munden. Der Jhesus haffde nu taget ædicken / sagde hand / Det er fuldkommet. Oc hand bøyde Hoffuedet / oc vdgaff sin Aand.

Men Jøderne / effterdi at det vaar beredelsens dag / at deris Legeme skulde icke bliffue paa Kaarsset Sabbathen offuer (Thi den samme Sabbaths dag vaar stor) da bade de Pilatum / at deris Been maatte brydis oc tagis aff. Da komme Stridzmendene oc brøde Benene paa den Første / oc den anden / som vaar kaarsfest met hannem. Men der de komme til Jhesum / oc de saae / at hand vaar allerede død / brøde de icke hans Been / Men en aff Stridzmendene obnede hans Side met it spiud / Oc strax gick der Blod oc Vand vd. Oc den som det haffuer seet / hand vidnede det / oc hans Vidnisbyrd er sant. Oc den samme veed / at hand siger sandhed / Paa det i Exodi 12. Zach. 12.oc skulle tro. Thi dette skede at Scrifften skulde fuldkommis / J skulle icke sønderbryde noget Been paa hannem. Oc atter siger en anden Scrifft / De skulle see i huilcken de stunge.

Jhesus begraffuis. Ioan. 3. Der effter bad Joseph aff Arimathia (som vaar en aff Jhesu Disciple / dog lønlige / thi hand frøctede Jøderne) Pilatum / at hand maatte tage Jhesu Legeme aff. Oc Pilatus tilstedde det. Der kom ocsaa Nicodemus / som før vaar kommen til Jhesum om natten / oc bar Myrrhe oc Aloes sammen blandede / ved hundrede pund. Da toge de Jhesu Legeme / oc bunde det i linede Klæder met dyrebar Salue / som Jørderne pleye at begraffue. Oc der vaar paa den Sted / som hand bleff kaarsfest / en Vrtegaard / oc i Vrtegaarden en ny Graff / i huilcken der vaar aldri nogen lagd. Der lagde de Jhesum hen / for Jødernis Beredelsis dag skyld / effterdi at Graffuen vaar nær.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.