Christian 3.s danske Bibel

|159❦ Deuteronomium/ ❦ Mose Femte Bog.

I.

Mose opregner de førmere Gerninger DJsse ere de Ord / som Mose talede til al Jsrael paa hin side Jordanen / i ørcken paa marcken / mod det Røde haff / mellem Paran oc Tophel / Laban / Hazeroth oc Disahab / elleffue dagis reyse fra Horeb / igennem Seir Biergis vey hen til KadesBarnea / Oc det skede i det fyretiuende aar paa den første dag i den elleffte maaned / da talede Mose met Jsraels børn / alt det som HERREN haffde budet hannem / effter hand haffde slaget Sihon denSihon. Og. Num. 21. Amoriters konge som bode i Hesbon / der til Og kongen aff Basan / som bode i Astharoth vdi Edrei. Paa hin side Jordan i Moabiternis land begynte Mose at vdlegge denne low oc sagde.

Herren vor Gud talede met oss paa Horeb Bierg / oc sagde / J haffue lenge nock veret paa dette Bierg / vender eder om oc drager hen at i kunde komme til Amoriternis bierg / oc til alle deris Naboer i markerne paa biergene / oc i dalerne /Synden vd mod Strandbacken i Canaans land / oc til det bierg Libanon / ind til den store flod Phrath / See der / Jeg haffuer giffuit eder landet som ligger faar eder / Drager did hen oc tager der ind som Herren haffuer soret eders Gene. 15. 17. forfedre Abraham / Jsaac oc Jacob / at hand vilde giffue dem oc deris Sæd effter dem.

Da sagde ieg samme tid til eder / Jeg kand icke alene opholde eder / Thi ath HERREN eders Gud haffuer saa formeret eder / ath i ere i dag saa mange som stiernerne paaExo. 18. Himmelen / ( HERREN eders fedris Gud gøre eder end nu til mange tusinde fold flere / oc velsigne eder som hand haffuer tilsagt eder) Huorledis kand ieg alene bære saadan møye / tynge / oc kiff aff eder? Skicker nogle vise forstandige oc velforsøgte Mend til aff eders Slæcter / dem vil ieg sette til Høffuitzmend offuer eder.

Da suarede i meg oc sagde / Det er en god ting som du siger ath du vilt gøre. Saa tog ieg eders Slæcters Hoffuider / vise oc forstandige Mend / oc sette dem til Høffuitzmend Exo. 18. offuer eder / offuer tusinde / offuer hundrede / offuer halfftrediesins tiue / oc offuer thi / oc Embitzmend aff eders slæcter. Oc ieg bød eders Dommere samme tid / oc sagde / Hører eders Brødre /2. Par. 19. Exod. 18.Leui. 19.Deut. 16. oc dømmer ræt mellem huer mand oc hans Broder oc den Fremmede. J skulle ingens Persone anse i dommen / Men i skulle høre den Minste saa vel som den Største / J skulle icke frøcte for nogen mands Persone / Thi Dommens embede hør Gud til. Men naar en Sag bliffuer eder forsuar / da lader hende komme faar mig / ath ieg kand høre hende. Da bød ieg eder paa den tid alt det som i skulde gøre.

Saa droge wi vd fra Horeb / oc reysde al ørcken igennem (som er stor oc græselig som i saae) paa veyen til det Amoritiske bierg / som HERREN vor Gud befol oss / oc wi komme til Kades Barnea. Der sagde ieg til eder / J ere komne hid til dette Amoritiske bierg / huilckit HERREN vor Gud vil giffue oss / See der det Land faar dig / som HERREN din Gud haffuer giffuit dig / Drag hen op oc tag det ind / som HERREN din fedris Gud haffuer sagt dig / frøcte icke oc rædis inted.

Da komme i alle til mig / oc sagde / Lader oss sende nogle Mend did hen faar oss / som kunde bespeyde oss Landet / oc sige oss igen ath huilken vey wi skulle drage did ind / oc de Stæder som wi skulle komme til. Det behagede mig vel / saa tog ieg tolff Mend aff eder / en aff huer Slæct. Der de samme ginge bort oc droge op paa Bierget oc komme til Escols beck / Da Num. 13. besaae de det. Oc toge aff Landens Fruct met dem / oc førde den hid ned til oss / oc gaffue oss suar igen oc sagde / Det er ith gaat Land som HERREN vor Gud haffuer giffuit oss.

Men i vilde icke drage did op / oc i vaare HERRENS eders Guds mund wlydige / oc knurrede i eders Paulun / oc sagde / HERREN er oss vred / der faare haffuer hand ført oss aff Egypti land / ath hand vilde giffue oss i Amoriternis hender oc legge oss øde. Huor skulle wi hen op? Vore Brødre haffue mistrøstet vore hierte oc sagt / Det Folck er større oc høyre end wi / Stæderne ere store oc murede op mod Himmelen / Der til met haffue wi ocsaa seet samme sted Enakims børn.

|160 fremfarne gerninger.Da sagde ieg til eder / Lader eder icke forferde / oc frøcter inted for dem. Thi HERREN eders Gud drager faar eder hen / oc skal stride faar eder som hand giorde met eder i Egypten faar eders øyen / oc i Ørcken / som du haffuer seet / huorledis HERREN din Gud haffuer baaret dig / lige som en Mand bær sin Søn / igennem alle de veye som i haffue vandret / indtil at i ere komme hid til denne Sted. Men i hulde inted der aff / at i kunde haffue troet Exo. 13.paa HERREN eders Gud / som gick faar eder / at vise eder Stederne huor i skulde leyre eder / om natten ved Jlden / at hand kunde vise eder veyen / som i skulde gaa paa / oc om dagen i Skyen.

Men der HERREN hørde eders skrig / bleff hand vred oc soer oc sagde / Der skal in Num. 14. 26. Iosu. 14.gen aff denne vanartige Slect see det gode Land som ieg soer at giffue deris Forfedre. Vden Caleb Jephunne søn / hand skal see det / oc ieg vil giffue hannem oc hans Børn det Land som hand haffuer veret wdi / fordi at hand haffuer trolige effterfult HERREN . Oc HERREN bleff vred paa mig for eders skyld oc sagde / Du skalt oc icke heller komme der ind. Men Josua Nuns søn / som er din Tienere / hand skal komme der ind / Styrck hannem / thi hand skal Deut. 2. 3. 34. Num. 20. 27. 34. Num. 14.vddele Arffuen iblant Jsrael oc eders Børn / om huilcke i sagde / De skulle bliffue it Roff / oc eders Sønner som icke end nu paa denne dag kunde forstaa got eller ont / de skulle komme did ind / oc ieg vil giffue dem det / oc de skulle indtage det. Men vende i eder / oc drager hen til ørcken paa veyen til det Røde haff.

Da suarede i oc sagde til mig / Wi haffue syndet mod HERREN / Wi ville hen op / oc stride / som HERREN vor Gud befol oss. Der i nu vebnede eder huer met sit Harnsk / oc lagde eder effter at drage hen op paa bierget / sagde HERREN til mig / Sig dem at de drage icke hen op oc ey stride / Thi ieg er icke iblant eder / At i skulle icke bliffue slagne aff eders Fiende. Der ieg sagde eder det / da vilde i icke lyde mig / oc i vaare HERRENS mund wlydige / oc fordristede eder oc droge op paa Bierget. Da droge Amoriterne vd / som bode paa Num. 20.Biergene mod eder / oc iagede eder / som Bier gøre / oc sloge eder i Seir indtil Harma. Der i komme nu igen oc græde for HERREN / da vilde HERREN icke høre eders røst / oc icke bøyede sin øern til eder. Saa bleffue i vdi Kades en long tid.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.