Christian 3.s danske Bibel

[1037]

VI.

J Børn / verer eders Foreldre lydige / i HERREN / Thi det er tilbørligt / ære Fader oc Moder / Det er det Første Bud / som haffuer foriettelse / Paa det / at det skal gaa dig vel / oc du skalt leffue lenge paa Jorden.

Exodi 22.Colos. 1. Oc i Fedre / opuecker icke eders Børn til vrede / Men føder dem op i tuct oc formaning til HERREN.

J Tienere / verer eders legemlige Herrer lydige met fryct oc redzel / i eders hiertis enfoldighed / lige som Christo / Jcke aleniste met tieniste faar øyene / til at teckis Mennisken / men som Christi Tienere. At i gøre denne Guds vilie aff hiertet / met god vilie / Lader eder tycke / at i tiene HERREN / oc icke Mennisken / Oc vider / at huad gaat som huer gør / det skal hand anamme aff HERREN / huad helder hand er en Tienere eller Fri.

Oc i Herrer / gører ocsaa det samme mod dem / oc lader eders trusel / Oc vider / at eders HERRE er ocsaa i Himmelen / Oc der er hoss hannem ingen Personis anseelse.

|1038 Paa det siste / mine Brødre / Verer stercke i HERREN / oc vdi hans styrckis mact. Fører eder i Guds Harnsk / at i kunde bliffue stadige mod Dieffuelens listige tilløb. Thi wi haffue icke at stride met Kød oc Blod / Men met Førster oc Veldige / som er / met Verdens Herrer / som regnere i denne Verdens mørck / met de onde Aander vnder Himmelen. For din skyld / da tager Guds Harnsk paa / paa det at i kunde staa imod / naar den onde stund kommer / oc vdrette alting vel / oc beholde Marcken.

Saa staar nu / omgiordede om eders Lender met Sandhed / oc iførde met Retferdigheds Krefft / oc haffuer støffle paa Benene / som de der ere ferdige til at driffue Fredens Euangelium / met huilcket i ere beredde. Men faar alle ting / tager Troens Skiold / met huilcken i kunde vdslycke alle den forgifftige Fiendis gloende Pile. Oc tager Salighedens Hielm / oc Aandens Suerd / som er Guds ord. Oc beder stedze i al nødtørfftighed met bøn oc formanelse / i Aanden / Oc vaager der til / met al warafftighed oc formanelse / for alle Helligen / oc for mig / Paa det at Ordet kand giffuis mig / met min Mundis frimodige opladelse / At ieg kand kund gøre Euangelij hemmelighed / huess sende Bud ieg er i Lencken / Paa det ieg kand handle dristelige der vdi / oc tale som det sig bør. Oc paa det at i ocsaa kunde vide huorledis det gaar mig / oc huad ieg gør / da skal Tychicus min kære Broder oc tro tienere i HERREN / kundgøre eder det alt sammen / Huilcken ieg sende til eder / for den samme skyld / at i kunde faa at vide / huorledis det gaar mig / Oc at hand skal trøste eders hierter. Fred vere met Brødrene / oc kærlighed met Troen / aff Gud Fader / oc den HERRE Jhesu Christo. Naade vere met alle dem / som elske vor HERRE Jhesum Christum retsindige / A M E N.

screffuit aff Rom til de Epheser / formedelst Tychicum.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.