Christian 3.s danske Bibel

[1039]

II.

ER der nu formaning hoss eder i Christo / Er der kærligheds trøst / Er der Aandens samfund / Er der hiertelig kærlighed oc barmhertighed / Da opfylder min glæde / At i ere ved it sind / haffue lige kærlighed / ere ved en mening oc samdrectige / Gører inted aff trette eller forfengelig ære / Men acter eder ved ydmyghed iblant huer andre den ene den anden høyre / end sig selff / Oc ingen see til det som hannem hører til / men til det som andre hører til.

Huer vere ved det sind / lige som oc Jhesus Christus vaar / Huilcken / alligeuel at hand vaar i Guddommelig Skickelse / da holt han det icke for it Roff / at vere Gud lig / Men hand fornedrede sig selff / oc tog en Tieneris skickelse paa / oc bleff lige som it andet menniske / oc befun den som it Menniske i sin Skickelse / Hand fornedrede sig selff / oc bleff lydig indtil Døden / ia til Døden paa Kaarsset. Der faare haffuer oc Gud ophøyet hannem / oc haffuer giffuit hannem it Naffn / som er offuer alle naffn / At i Jhesu Naffn / skulle alle deris Knæ / som ere i Himmelen oc paa Jorden / oc vnder Jorden / bøye sig / oc alle Tunger skulle bekende / At Jhesus Christus er en HERRE / til Gud Faders ære.

Lige saa / mine Elskelige / som i haffue altid veret lydige / Jcke aleniste i min næruerelse / men ocsaa nu meget mere i min frauerelse / saa beskicker at i kunde bliffue salige met fryct oc beffuelse. Thi Gud er den / som arbeyder i eder / baade vilien / oc Gerningen / effter sin behagelighed.

Gører alting vden knur oc vden tuil / paa det at i kunde vere vden straff / oc rene / oc Guds børn / wstraffelige / mit iblant den vanartige oc veruordige Slect / Jblant huilcke i skinne som Liuss i verden / der met / at i bliffue ved Liffsens ord / Mig til en ross paa Christi dag / som den der haffuer icke løbet forgeffuis oc icke arbeydet forgeffuis. Oc der som ieg bliffuer offret / offuer eders Trois Offer oc Gudstieniste / da glæder ieg mig / oc ieg glæder mig met eder alle. Der aff skulle i oc glæde eder / oc i skulle glæde eder met mig.

Jeg haabis ocsaa i vor HERRE Jhesu / at ieg skal snart sende Timotheum til eder /Timotheus. At ieg oc kand verquegis / naar ieg fornemmer / huorledis det gaar eder. Thi ieg haffuer ingen / der er saa aldelis effter mit sind / der saa hiertelige sørger for eder. Thi at de søge alle deris / icke det som er Christi Jhesu. Men i vide / at hand er retsindig / Thi hand haffuer tient met mig i Euangelio / lige som it Barn met sin Fader / Den samme haabis ieg / at ieg skal strax sende / naar ieg faar at vide / huorledis det gaar eder / Jeg forhaabis oc til HERREN / at ieg ocsaa selff met det snariste skal komme.

|1040 Epophraditus.Men det syntis mig nytteligt / at sende den Broder Epaphroditum til eder / som er min Hielpere oc Metstridere / oc eders Apostel / oc min Nødtørfftigheds Tienere. Effterdi hand haffde lengelse effter eder alle / oc vaar suarlige bekumret / fordi at i haffde hørt / at hand vaar siug. Oc hand vaar ocsaa død siug / Men Gud forbarmede sig offuer hannem / Dog icke alene offuer hannem / men ocsaa offuer mig. Paa det ieg skulde icke haffue en Bedrøffuelse offuer den anden. Jeg sende hannem oc diss snarere / Paa det i skulle see hannem / oc bliffue glade igen / oc ieg skal ocsaa haffue mindre bedrøffuelse. Saa anammer hannem nu i HERREN / met al glæde / Oc holder saadane i ære / Thi at for Christi Gerning skyld / er hand kommen saa nær Døden / der hand actede lidet sit Liff / paa det hand kunde tiene mig i eders sted.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.