Christian 3.s danske Bibel

|1049 Den Første S. Pauli Epistel / til Timotheum.

I.

[Illustration]

PAulus / Jhesu Christi Apostel / Effter Guds vor Frelseris / oc den HER R J S Jhesu Christi befalning / som er vort Haab.

Timotheo / min retsindige Søn i Troen.

Naade / Barmhertighed / Fred aff Gud vor Fader / oc vor HERRE Jhesu Christo.

Som ieg formanede dig / at du skulde bliffue i Epheso / der ieg drog til Macedoniam / oc biude nogle / At de skulde icke lære anderledis / oc icke giffue act paa Fabel oc Slecters register / som icke haffue ende / oc komme Spørssmaal op / mere end forbedring til Gud i Troen. Thi Hoffuitsummen paa Budet er / Kærlighed aff it rent hierte / oc aff en god samuittighed / oc aff en wforfalsket tro. Huilcket der feylde nogle / oc de ere omuende til wnyttigt Squaler / De ville vere Scrifftens Mestere / oc forstaa icke huad de sige / eller huad de stadfeste.

Men wi vide at Lowen er god / der som nogen bruger hende rettelige / ocRoma. 7. veed saadant / At der er ingen Low sæt den Retferdige / Men de Wretferdige oc Wlydige / de Wgudelige oc Syndere / de Whellige oc Waandelige / Fader myrdere oc Moder myrdere / Manddrabere / Skiørleffnere / Syndere imod naturen / Folcke tyffue / Løgnere / Menedere / oc der som noget andet er den salige Lærdom imod / effter den hellige Guds herlige Euangelium / som mig er befalet.

Oc ieg tacker vor HERRE Jhesu Christo / som giorde mig sterck / oc actede mig at vere tro / oc sette mig i dette Embede / Jeg som tilforn vaar en Bespaattere / en Forfølgere oc en Forhaanere / men mig er Barmhertighed vederfaren / Thi ieg giorde det wuitterlige / i vantro. Men vor HERRJS Naade vaar diss rigere / met Tro oc Kærlighed / som er i Christo Jhesu.

Thi det er io visselige sant / oc it dyrt verdigt ord / At Jhesus Christus kom til Verden / at gøre Syndere salige / iblant huilcke ieg er den Største. Men der faare er mig Barmhertighed vederfaren / Paa det at Jhesus ChristusMatth. 9.Marci 2. vilde beuise i mig al taalmodighed / Dem til it Exempel / som skulde tro paa hannem / til det euige liff. Men Gud den euige Konge / som er wforgengelig oc Wsynlig och alene viss / vere ære oc priss i euighed / Amen.

Dette Bud befaler ieg dig / min Søn Timothee / effter den fremfarne Prophecie offuer dig / at du strider en god Strid i dem / oc haffuer Troen oc en god Samuittighed / huilcken nogle haffue kast fra sig / oc haffue ledet Skibbrud i Troen / Jblant huilcke er Hymeneus ocHymeneus. Alexander / huilcke ieg haffuer giffuit Satan / at de skulle lære / at de icke mere bespaatte.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.