Christian 3.s danske Bibel

[203]

X.

DEr Adoni Zedech kongen i Jerusalem hørde / at Josua haffde vundet Ai ocAdonizedek. for bandet hannem / oc giort mod Ai oc hans Konge / som hand giorde mod Jericho oc hans Konge / Oc at de aff Gibeon haffde giort fred met Jsrael / oc vaare komne iblant dem / da frøctede de saare (Thi Gibeon vaar en stoer stad / som en kongelig Stad / oc større end Ai / oc alle Borgerne der vdi vaare bequemme til strid) Hand sende bud til Hoham kongen i Hebron / oc til Piream kongen i Jarmuth / oc til Japhia kongen i Lachis / oc til Debir kongen i Eglon / oc loed dem sige / kommer hid op til mig oc hielper mig / at wi kunde nedsla Gibeon / Thi de haffue giort fred met Josua oc Jsraels børn.

Saa samlede de fem Amoriternis Konger dem til hobe oc droge hen op / kongen aff Jerusalem / kongen aff Hebron / kongen aff Jarmuth / kongen aff Lachis / oc kongen aff Eglon / met al deris Hær oc Mact / oc belagde Gibeon oc stridde mod hannem.

De aff Gibeon sende til Josua hoss Gilgal i Leyren / oc lode hannem sige / Drag icke din haand fra dine Tienere / kom snarlige hid op til oss / redde oc hielpe oss / Thi alle Amoriternis konger / som bo paa Biergene / haffue forsamlet dem mod oss.

Josua drog op fra Gilgal / oc alt Krigsfolcket met hannem / oc alle som vaare duelige tilJosua redder de Gibeoniter och slar fem konger. strid. Oc HERREN sagde til Josua / Frøcte dig inted faar dem / Thi ieg haffuer giffuit dem i dine hender / der skal Jngen aff dem kunde staa faar dig. Saa kom Josua wforuarendis offuer dem / Thi hand reysde den hele nat op fra Gilgal. Oc HERREN forskreckede dem faar Jsrael / at de sloge it suartSlag i Gibeon / oc iegede dem paa veyen til Beth Horon / oc sloge dem til Aseka oc Makeda.

Oc der de flyde faar Jsrael paa veyen ned til Beth Horon / da loed HERREN faldeStoer hagel. en stoer Hagel aff Himmelen paa dem indtil Aseka / at de døde / Oc mange flere aff dem døde aff samme Hagelstene / end Jsraels børn sloge ihiel met suerd.

Da talede Josua til HERREN samme dag / der HERREN offuer gaff de Amoriter faar Jsraels børn / oc sagde i Jsraels neruerilse / Soel stat stille i Gibeon / oc Maane i Solen staar stille. Aialons dal. Saa stode Solen oc Maanen stille / til saa lenge at folcket haffde heffnet dem offuer deris Fiender. Er det icke screffuit i den frommis bog? Saa stoed Solen mit paa Himmelen / oc forholt at gaa ned en hel dag. Oc der vaar ingen dag denne lig huercken før eller siden /Eccle. 46.Esa. 38. at HERREN lydde en Mands røst / Thi HERREN stridde faar Jsrael.

Josua drog tilbage igen til Leyren i Gilgal / oc al Jsrael met hannem. Men de fem Konger flyde / oc skiulte dem i den hule hoss Makeda. Saa bleff det Josua tilkende giffuit / Wi haff|204ue fundet de fem Konger skiulte i den hule hoss Makeda. Josua sagde / Saa velter store Stene faar gabet paa hulen / oc bestiller der Mend faare som dem beuare. Oc staar i icke stille / men forfølger effter eders Fiender / oc slar bag paa dem / oc lader dem icke komme til deris Stæder / Thi HERREN eders Gud haffuer giffuit dem i eders hender. Oc der Josua oc Jsraels børn haffde fuldkommet det store slag paa dem / oc aldelis slaget dem / da komme de som bleffue igen aff dem / ind i de faste Stæder.

Saa kom alt folcket i Leyren igen til Josua hoss Makeda met fred / oc der torde ingen røre sin tunge faar Jsraels børn. Josua sagde / Lader gabet op paa Hulen och leder de fem Konger hid til mig. De giorde saa oc ledde de fem Konger til hannem aff Hulen / kongen aff Jerusalem / kongen aff Hebron / kongen aff Jarmuth / kongen aff Lachis / oc kongen aff Eglon.

Oc der de fem Konger vaare vdledde til hannem / da kallede Josua al Jsrael / oc sagde til de Øffuerste faar Krigsfolcket som droge met hannem / kommer hid / och træder disse konger met føder paa Halsene. Saa komme de frem / oc traadde paa deris Hals met føder. Da sag de Josua til dem / Frøcter eder icke / oc lader eder icke forferde / haffuer it frit mod oc verer dristi ge / Thi at HERREN skal saa gøre mod alle eders Fiender / som i stride emod.

Saa slo Josua dem oc dræbte dem / oc hengde dem i fem Træ / Och de hengde i træene til afftenen. Der Solen vaar nedgongen / bød hand / at mand skulde tage dem ned aff træene oc kaste dem i den hule / som de skiulte dem i / Oc de lagde store stene faar gabet aff Hulen / der ere de end nu paa denne dag.

[Illustration]

Makeda. Josua vant oc samme dag Makeda / oc slo hannem met skarpe suerd / Desligest hans konge / oc forbandede hannem / oc alle Siele som vaar i hannem / oc loed der ingen leffue. Hand giorde ocsaa mod kongen aff Makeda / som hand giorde før mod kongen aff Jericho.

Libna. Da drog Josua oc al Jsrael met hannem fra Makeda til Libna / och stridde mod hannem. Oc HERREN gaff ocsaa hannem i Jsraels haand / oc hans konge / Oc hand slo hannem met skarpe suerd / oc alle Siele som der vaare vdi / oc loed ingen bliffue igen der i. och giorde mod hans konge / som hand giorde mod kongen aff Jericho.

Siden drog Josua oc al Jsrael met hannem fra Libna til Lachis oc belagde oc stridde Lachis.mod hannem. Oc HERREN gaff oc Lachis i Jsraels hender / at de vunde hannem om anden dagen / Oc sloge hannem met skarpe suerd / oc alle Siele som der vaare vdi / i alle maade / |205 vant.som de giorde mod Libna. Samme tid drog Horam kongen aff Geser op at hielpe Lachis /Horam. Men Josua slo hannem oc alt hans Folck / saa at der bleff ingen offuer igen.

Saa drog Josua fra Lachis met al Jsrael til Eglon oc belagde oc stridde mod hannem /Eglon. oc vant hannem samme dag / oc slog hannem met skarpe suerd / oc forbandede alle Siele som der vaare vdi / den samme dag / i alle maade / som hand giorde met Lachis.

Hebron. Siden drog Josua met al Jsrael fra Eglon oc til Hebron / oc stridde mod hannem oc vant hannem / Oc slo hannem met skarpe suerd / oc hans Konge / met alle hans Stæder / oc alle Siele der i vaare / oc lode ingen bliffue offuer / Vdi alle maade / som hand giorde met Eglon / oc forbandede hannem oc alle Siele som der vaare vdi.

Saa vende Josua sig om igen met al Jsrael til Debir / oc stridde met hannem / oc vantDebir. hannem / oc hans Konge / oc alle hans Stæder. Oc slo hannem met skarpe suerd / oc forbandede alle Siele som der vaare vdi / oc loed ingen bliffue igen. Som hand giorde mod Hebron / saa giorde hand och mod Debir oc hans Konge / oc som hand giorde mod Libna oc hans Konge.

Saa slo Josua alt Landet paa Biergene / oc mod Synden / oc i Dalerne / oc hoss vandet / met alle deris konger / oc loed ingen bliffue igen / oc forbandede alt det som haffde aande / som HERREN Jsraels Gud haffde befalet. Oc hand slo dem fra Kades Barnea / indtil Gasa / oc alt Gosen land / indtil Gibeon / oc vant alle disse Konger met deris Land paa en tid / Thi at HERREN Jsraels Gud stridde for Jsrael. Saa foer Josua til Leyren igen hoss Gilgal / met al Jsrael.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.