Christian 3.s danske Bibel

[208]

XV.

Juda slectis arffuedel. Num. 34. JVda børns slectis laad vdi deris Frendskaff / vaar Edoms landemercke til den ørcken Zin / synder paa oc til enden paa det syndre Land / Saa at deris landemercke i synder vaar fra det Salte haffuis ende / det er / fra den tunge som gaar synder paa / Oc løber vd der fra op mod Akrabbim / oc gaar igennem Zin / oc løber fra synden op igen mod Kades Barnea / oc gaar igennem Hezron oc gaar hen op til Adar och bøyer sig omkring Karkaa / och gaar igennem Azmon / oc kommer vd til Egypti beck / saa at Haffuit er enden paa deris landemercke / Det skal vere eders landemercke Synder paa.

Oc landemercket Øster paa er fra det Salte haff / indtil Jordans ende.

Landemercket mod Norden er fra Haffzens tunge som er op til Jordans side / oc gaar op til Beth Hagla / oc recker fra norden til Beth Araba / oc kommer hen vd til Rubens søns sten Bohen. Oc gaar vd fra Achors dal til Debir / oc fra den nørre side / mod Gilgal / som ligger tuert offuer til Adumim / op at syn der paa hoss vandet / Siden gaar det til det vand En Semes / oc kommer vd til den brønd Rogel. Saa gaar det op til Hinnam søns dal / hoss de Jebusiters side / som bo synder paa / det er Jerusalem / oc recker der fra op paa de spitze aff bierget som ligger tuert fra Hinnams dal vester paa / som støder ind paa Raphaims dal mod norden. Der effter kommer det fra samme biergis spitze til Nephthoah kildis vand / oc kommer vd til Ephron biergis stæder / oc bøyer sig til Baala / det er Kiriath Jearim. Oc gaar omkring fra Baala mod vesten indtil det bierg Seir / oc gaar vd met Jearim biergis side norden aff / det er Chessalon / oc kommer der fra ned til Beth Semes / oc gaar igennem Thimna / Oc løber vd hoss Ekron side mod norden / oc bøyer til Sichron / oc gaar offuer Baala bierg / oc kommer vd til Jabneel / at Haffuit er hendis ende.

Det store Haff er landemercket Vester paa / Disse ere Juda børns landemercke trint omkring i deris Slect.

Calebs arffuedel. Caleb Jephunne søns Del bleff hannem giffuen iblant Juda børn / som HERREN befol Josua / som vaar / Kiriath Arba / Enaks faders / det er Hebron. Oc Caleb fordreff der fra de tre Enaks sønner / Sesai / Ahiman / oc Thalmai / fødde aff Enak. Oc drog der fra op til dem som bode i Debir / Debir hed i fordom tid Kiriath Sepher. Oc Caleb sagde / Huo som kand slaa Achsa. Iud. 1.oc vinde Kiriath Sepher / den vil ieg giffue min daatter Achsa til hustru. Saa vant Athniel Kenas søn / som vaar Calebs Broders søn Staden / Oc hand gaff hannem sin daatter Achsa til hustru.

Der hand haffde faaet hende / da raadde mand hende at hun skulde begære en Ager aff sin Fader / oc hun fald aff sin Asen. Da sagde Caleb til hende / Huad skader dig? Hun sagde / Giff mig en Velsignelse / thi du gaffst mig it Land synder paa / Giff mig oc Vand kilder / Saa gaff hand hende kilder offuen oc neden. Dette er Juda børns slectis Arffuedel iblant deris Frendskaff.

Oc disse vaare Juda børns slectis stæder / fra den ene ende til den anden / hoss de Edomi Juda slectis Stæder.ters landemercke synder paa / Kaphzeel / Eder / Jagur / Kina / Dimona / Ad Ada / Kedes / Hazor / Jethnan / Siph / Telem / Bealoth / Hazor Hadata / Kirioth Hezron / det er / Hazor. Aman / Sema / Molada / Hazar Gadda / Hesmon / Beth Palet / Hazar Sual / Beer Seba / BibiothJa / Baela / Jim / Azem / Eldolad / Chesil / Harma / Ziklag / Madmanna / San Sanna / Lebaoth / Silhim / Ain / Rimon / Disse ere ni oc tiue Stæder met deris Byer.

Men i Dalerne vaar / Esthaol / Zarea / Asna / Sanoah / En Ganim Thapuah / Enam / Jarmuth / Adullam / Socho / Aseka / Saeraim / Adithaim Gedera / Giderothaim / Disse ere fiorten Stæder oc deris byer. Zenan / Hadasa / Migdal Gad / Dilean / Mizpe / Jakthiel / Lachis / Bazekath / Eglon / Chabon / Lahmam / Cithlis / Gederoth / Beth Dagon / Naema / Makeda / Disse ere sexten Stæder oc deris byer.

Libna / Ether / Asan / Jephthah / Asna / Nezib / Kegila / Achsib / Maresa / Disse ere ni Stæder met deris byer. Ekron met hendis døtter oc byer. Fra Ekron oc til haffuit / alt det som recker til Asdod oc deris byer.

|209 Asdod met hendis døtter oc byer. Gasa met hendis døtter oc byer / indtil Egypti vand / oc det store haff er deris landemercke.

Men paa Biergene vaar Samir / Jathir / Socho / Danna / Kiriath Sanna / det er Debir / Anab / Esthemo / Anim / Gosen / Holon / Gilo / De ere elleffue Stæder oc deris byer.

Arab / Duma / Esean / Janum / Beth Thapuah / Apheka / Humta / Kiriath Arba / det er / Hebron / Zior / De ere nistæder oc deris byer. Maon / Carmel / Siph / Juta / Jesreel / Jakdeam / Sanoah / Kain / Gibea / Thimna / De ere thi stæder oc deris byer. Halhul / Bethzur / Gedor / Maarath / Beth Anoth / Elthekon / De ere sex Stæder oc deris byer Kiriath Baal det er Kiriath Jearim / Harabba / tho Stæder oc deris byer.

Men i ørcken vaar Beth Araba / Middin / Sechacha / Nibsan oc Saltstaden / oc Engeddi / De ere sex Stæder oc deris Byer.

De Jebusiter bode i Jerusalem / oc Juda børn kunde icke fordriffue dem / Saa bleffue Jebusiter. 2. Reg. 5. Jebusiterne i Jerusalem met Juda børn indtil denne dag.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.