Christian 3.s danske Bibel

[1064]

IIII.

J Elskelige / Tror icke huer Aand / men prøffuer Aanderne / om de ere aff Gud / Thi der ere mange falske Propheter vdgongne i Verden. Der paa skulle i kende Guds Aand. Huer Aand / som bekender / at Jhesus Christus er kommen i Kødet / den er aff Gud. Oc huer Aand / som icke bekender / At Jhesus Christus er kommen i Kødet / den er icke aff Gud / Oc det er Antichristens Aand / om huilcken i hørde / at hand skal komme / Oc hand er nu allerede i Verden.

|1065 Børn / J ere aff Gud / oc haffue offuerwundet dem / Thi den som er i eder / hand er større / end den der er i Verden. De ere aff Verden / der faare tale de om Verden / oc Verden hører dem. Wi ere aff Gud / oc huo som kender Gud / hand hører oss. Huilcken icke er aff Gud / Hand hører oss icke / Der paa kende wi Sandheds Aand / oc vildfarelsens Aand.

J elskelige / Lader oss elske huer andre / thi Kærlighed er aff Gud / oc huo som elsker / hand er fød aff Gud / oc kender Gud. Huo som icke elsker / hand kender icke Gud / thi Gud er Kærlighed. Der vdi er Guds kærlighed obenbaret mod oss / At Gud sende sin Enbaarne Søn til Verden / at wi skulle leffue formedelst hannem. Der vdi staar kærlighed / Jcke at wi haffue elskt Gud / men at hand elskte oss / oc sende sin Søn til forligelse for vore synder.

J elskelige / Haffuer Gud saa elskt oss / Da skulle wi oc elske huer andre. Jngen haffuer nogen tid seet Gud. Der som wi elske huer andre / da bliffuer Gud i oss / oc hans kærlighed er fuldkommen i oss. Der paa kende wi / at wi bliffue i hannem / oc hand i oss / At hand gaff oss aff sin Aand. Oc wi haffue seet oc vidne / at Faderen vdsende Sønnen til Verdens Frelsere. Huilcken som nu bekender / At Jhesus er Guds Søn / i hannem bliffuer Gud / oc hand i Gud. Oc wi kende oc trode den Kærlighed / som Gud haffuer til oss.

Gud er Kærlighed / oc huo som bliffuer i Kærlighed / hand bliffuer i Gud / oc Gud i hannem. Der met er Kærlighed fuldkommen hoss oss / paa det wi skulle haffue dristighed paa Domme dag / Thi lige som hand er / saa ere oc wi i denne Verden. Fryct er icke i Kærlighed / men den fuldkomne Kærlighed vddriffuer fryct / Thi fryct haffuer pine / Oc huo sig frycter hand er icke fuldkommen i Kærlighed.

Lader oss elske / thi hand elskte oss først. Der som nogen siger / Jeg elsker Gud / oc hand hader sin Broder / hand er en Løgnere. Thi huilcken icke elsker sin Broder / som hand seer / Huorledis kand hand elske Gud / som hand icke seer? Oc dette Bud haffue wi aff hannem / At huo som elsker Gud / hand skal oc elske sin Broder.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.