Claus Mortensen Tøndebinder: Det kristelige messeembede

[C 1v]

Christhen forsamlingh och choredth syungher Credo

Uy thro allszammen paa en gud/
himmels |C 2r scabere och iordszens/
guds søn syn fadhers wyllie giorde/
paa thet wy syne børn schulle bliffue/
handh will oss forszee vor næringh/
liiff och siel y hans beuaring/
altydt han oss vil beuare/
intydth onth scal oss weder fare/
hand sørger for oss/ dag oc nath/
for hand haffuer altyngh y syn magth
|C 2v Wy thro och alle paa Jhesum christ/
som er guds szøn och wor herre/
som aff then helligandh wndfanghen vor/
aff gudommelig kraffth och ære/
aff Maria then rene iomfru/
eth sandeligth mennische hand er vorden/
pinth wnder pontio Pylato
korsfesth dødh och iordeth tiil hæluedis for
paa tredie dag och aff dødhe opstodth til hymmils for/
wor dommer er hand worden *
Uy thro och paa then helligandh/
lyg medh fader och meth søn/
som alle bedrøffuedis husualere er/
meth dyrebar gaffue oc naadher skiøne
al gansk christhenhed paa iorden/
eth samfund giorth meth syn orde/
meth hannom vore synder til giffuen vordhe
wy mennische schulle alle opstande/
effther thetthe ellendhe/ eth leffneth er oss forreedth/
ewigth y ewighed * * * * *

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.