Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

|7r* Benedictus. *

BEnedidet wære Jsraels Gud oc Herre/
forthi han haffuerLuc. j. søgt oc forløøst sitt folk.
Oc han haffuer opræt oss salighedzens horn/
ÿ Dauids hwss sÿn tiæneris.
Som han haffuer talid igiennom sÿne hellige propheters mund/
hwilke som ere aff gammel tÿd .
Thet skulde skee att wÿ skulde frelsis fraa wore vwenner/
oc aff alle theris hand hwilke oss hadede.
Paa thet han skulde bruge sÿn miskundhed med wore forældre/
oc wære ihu komende sitt Testament oc løffte.
Oc fuldkomme then eed han soor Abraham wor fader/
oc han skulde giffue oss.
Paa thet att wÿ som wore frelste aff wore vwenners hender/
skulle tiæne hannwm wden rædtzel.
Med hellighed oc retferdighed for hans ansigt/
all wor lÿffs tÿd.
Oc tw barn skall kallis then høgestis |7v Prophete/
thÿ tw skalt gaa for Herrens ansigt/ oc berede hans wæy.
Till att giffue hans folk saligheds lærdom/
til theris synders forladelse.
Wid wor Guds then hierte grunde barmhiertighed med hwilken han søgte oss/
oprunden aff thet høgeste.
Att han skulle liwse thennom som sidde wdi mørckid oc dødzens skygge/
att stille wore fødder til fredzens wæy.
Aere wære Gud fader oc Gud Søn
oc saa Gud then helliaand.
Som wærid haffuer aff begyndelsen nw oc altÿd
oc bliffuer til ewighed amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.