Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[12r]

* Magnificat. *

MŸn siæl (taler Maria) ophoLuce. j.yer Herren.
Oc mÿn aand frygder seg/ ÿ Gud mÿn frelsere.
For han saa til sÿn tiænnerskis ringhed /
see her aff worde meg salig sigende alle børnebørn.
Forthi then giorde meg stor ting som mectig er/
oc hans naffn er helligt.
Oc hans barmhiertighed er fraa slecht oc til slechte/
hooss thennom som hanwm frychte.
Han haffuer giort weldighed med sÿn arm/
oc forstørned the som hofferdige ere ÿ theris hiertis sinde.
Han haffuer affstøt the mechtige aff theris sæde/
oc ophøget the ydmyge.
The Hungrue opfylte han med gode |12v ting/
oc the rÿge forlod han thome.
Han haffuer ihukommid sÿn barmhiertighed/
oc sÿn tiæner Jsrael ophulpid.
Som han talde til wore forældre/
besynderlig Abraham oc hans sæd til ewig tÿd.
Aere wære Gud fader oc Gud søn/
oc Gud then Helliaand.
Som haffuer wærid aff begyndelsen oc nw oc altÿd/
oc aff ewighed til ewighed/
AMEN.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.