Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[19v]

¶ Een anden skøn wÿse aff Christi fødzel/ oc haffuer the samme noder som Dies est letitie siunges med.

Mat. j. Luce. ij.EEtt lidet barn saa ærefult/
ÿ dag oss føddis til helsen/
wdaff een Jomffru naadefuld/
oss arme til gienløsen/
Wore oss thet barn icke fød/
till ewige tÿd tha skulde wÿ død/
Then salighed er oss alle/
Eya tw søde Jesu Christ/
att tw menniske worden æst/
Lad oss ey ÿ døden falde.
Then tÿd hun er nw gantske rÿg/
till Guds naffn att wÿ ære/
thÿ Guds søn wdaff himmerig/
paa iorden monne wære:
Thet er een stor ydmyghed:
som Gud |20r fader oss haffuer beteed/
een swend hans søn er worden/
forwden alt meen er worden oss lÿg/
ther med han giør oss allePhil. ij. Esaie. liij. rÿg /
Bær oss aff syndzens byrde.
Salig er then som thette tror/
aff hiertens grund oc loffue/
til ewig tÿd han salighed faar/
ÿ Christo skall han soffue/
Tror han att Christus fyllist nock er/
ÿ døden for oss er giffuen eet werd/
aff Gud wor ewige fader/
O hwilkit wnder monne thet wære/
att Christus lÿder for oss wanære/
oc all wor synd betaler.
Thÿ tacker hannwm all Christenhed:
for thette store gode/
oc bede hans barmhiertighed/
han wilde thennom benaade/
All falske lærdom att wende wdaff/
Wor onde sedwan att giffue sÿn straff/
oc wilde oss thette forgiffue/
Gud fader/ Søn/ oc Helliaand/
wÿ bede teg bode qwinne oc mand/
lad oss ÿ freden leffue.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.