Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[26v]

¶ Then. cxxiij. Psalme/ Nisi quia dominus erat in nobis.

WAre Gud icke med oss thenne Exod. xiiij.tÿd/
saa skal Jsrael sige/
Ware Gud icke med oss thenne tÿd/
wÿ hadde lid angist oc qwide/
Gud saa the Christne store oc smaa/
aff mange wantro foractis saa/
ther thennom monne saare forfølge.
|27r The menniske ere ÿ hw saa wrede/
the reese thennom mod oss alle/
Saa leffuendis hadde the sunckit oss nedder/
med grumhedt oss offuer falle /
Wor siæl hun gick igiennom thet wand
wÿ hadde forsunckid alle mand/
hadde Gud icke med oss wærid.
Benedidet wære Herren ther oss ey gaff/
vnder theris tender fangne/
alt som een fwl ther snaren kommer aff/
saa er wor siæl vndgangen/
then snare er brøsten/ oc wÿ ere frÿ/
wor herris naffn thet staar oss bÿ:
Som haffuer skapt himmelGene. j. oc iorden.
Aere wære teg Gud ÿ ewighed/
worMath. vj. fader lodst tw teg kalle/
begaffue oss med thÿn miskundhed:
wÿ bede tw oss ey vndfalle/
Then ære thÿn søn skall wære lÿg/
fraa nw oc ind til ewige tÿd/
Then Helliaand ey fraa skillies.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.