Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

|28r ¶ Then. l. Psalm/ Miserere mei deus.

O Herre Gud benaade meg/
For thÿn store barmhiertighed/
Affslætt all mÿn wretwÿshed/
Jeg kendis mÿn synd hun er meg leed.
Tho tw meg wel aff ondskab mÿn
oc giør meg reen aff all mÿn synd/
Thÿ ieg kender mÿn ondskab nw
mÿn synd er altÿd ÿ mÿn hw.
O Herre Gud mod teg allene/
haffuer ieg syndet thet kendis ieg gierne:
Ont haffuer ieg giord ÿ thÿn aasiwn/
att thet er wist som tw haffuer sagd/
att alle teg skulle bede om miskund/
thÿ wor natur er fuld aff synd/
Hwad hadde wÿ ellers naade behoff?
tw winder thennom offuer som thette ey tro.
See Herre ÿ synden vndfangen ieg er:
mÿn moder meg ÿ synden fødde/
sandhed hun gielder altÿd for teg/
thÿn lønlige raad tw meg theede.
Tw haffuer wÿst meg hwordan ieg er/
fuld aff ont ocRoma. vij. syndzens begiær/
thet kunde ieg icke før |28v forstaa/
før tw lodst meg thÿn wÿsdom faa.
Bestenck meg sielluff o Herre/
med thÿn Jsop oc naade/
tha bliffuer ieg reen oc bædre/
qwÿt fraa all syndzens waade:
Thÿn kiære søns blod er then Jsop:
ther hwider en snee giør siæl oc krop/
Lad meg faa att høre thÿne glædelig ord/
saa frøgdis the been som forsmaade wore før.
Thit ansigt o Herre wend fraa mÿn synd/
slæt wd all mÿn wretwished
skaffe ÿ meg eet reent hierte igien/
forny mit sind/ oc forskyd ey meg/
Tag ey fraa meg then Helliaand/
giff meg glæde ÿ thÿn frelsermand/
Med een sterck aand giør meg stadig/
hooss teg att bliffue ewindelig.
The troløse wil ieg lære thÿn wey/
hworlunde the skulle hanwm kende/
att the maa vndgaa then falske stey/
oc seg nw om til teg wende/
Beskerm meg herre mÿn saligheds Gud/
fraa blodige synder alle/
O Herre lad op mit hierte oc mund/
thÿn loff oc ære att tale.
|29rHadde tw legomligt offer elst/
tha wilde ieg thet wel giøre/
Een ydmyg aand saa tager tw helst/
eet angerfult hierte monne tw høre/
Bethee thit folk thÿn wilie god/
oc byg thÿn Christen kircke/
saa skaltw retferdigheds offer faa/
The skulle teg Christelig dyrcke.
Aere wære teg Gud ÿ ewighed/
for thÿn miskund oc naade/
wÿ tacke thÿn barmhiertighed/
att tw wilt oss styre oc raade/
Ther till thÿn søn wor frelsermand/
skall giffuis then samme ære/
aff fattig oc rÿg ÿ alle land/
Then Helliaand bør thennom lÿg wære.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.