Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

|39v¶ Then. cxxix. Psalme/ De profundis/ wdi hwilken een bedrøffuit aand rober til Gud/ bekendendis sÿn synd oc ondskab/ oc all menniskens krafft vduelig att wære: thÿ setter hun sitt haab oc tro allene til Guds miskundhed oc naade sigendis.

TJll teg rober ieg aff hiertens grund/
O Herre Gud tw hør mÿn røst/
lad op thÿn ørhen ÿ Psal. cxlij.thenne stund/
oc hør mÿn bøn oc wer mÿn trøst/
Thÿ om tw wilde meg dømme rett/
effter mÿn ondskab som ieg haffuer fortiænt/
tha er ieg borte med alle.
Hooss teg dwer ey vden miskundhed: Esaie. lxiiij Philip. iij.
wor synder att forlade/
forgiæffs er all wor hellighed/
tw wilt hannwm inthet haffue/
J thÿn aasiwn ey funden war/
noghen menniske reen eller klar/
the ere synder alle.
For then skyld wil ieg sette mit haab/
till Guds miskund oc naade/
oc ey till |40r mÿn werdskyld eller raad/
thÿ thet er eyHiere. xvij vden waade/
Gud haffuer meg iætt then ewige roo/
thet er mÿn trøst oc stadelig tro/
hans ord kan icke liwe.
Oc om ieg skulde en bie til qweld/
ocAbakuk. ij. Psalm. xxj Psal. cxlij. indtil morgen stierne/
mit haab ieg aldrig forlade wil/
ieg wil hannwm tro saa gierne/
Som hans folk Jsrael haffuer giord/
aff hiertens grund som wÿ haffue spord/
han wor theris haab allene.
Thÿ han er mild oc miskundelig/
hanPsal. xxxiij er all fuld aff naade/
han wil aff rett barmTitum. iij. Johan. j. Coloss. j.hiertighed/
wore synder alle forlade/
Thÿ han er thet vskyldige lam/
som oss aff dieffuelsens fengzel nam/
oc giorde oss klare oc reene.
Gud fader Søn oc then Helliaand/
hannwm wille wÿ prÿse oc ære/
thÿ oss haffuer ingen frelst vden hand/
som wÿDeu. xxxij. Esaie. xlij. aff schrifften lære/
Thÿ bør hannwm loff oc tack alleen/
til ewig tÿd for vden meen/
ther til sie wÿ nw AMEN.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.