Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[42r]

¶ Een Christelige wÿse/ hwilken Casimyrus Margreue till Brandenborg giord haffuer.

CApitan Herre Gud fader mÿn:Psal. xliij.
vdsen meg naaden thÿn/
then stund ieg her ÿ liffue er/
Stor wildelse nw ÿ werden er/
miskunde oss Herre kiær/
att meg reghere thÿn ord ocPsal. xxiiij lære/
Kundgiør meg Herre then rette grund/
then stund/
her er then største nød/
thÿn hellige ord forholt meg ey/
retJohan. xiiij. wæy til liffuit giennom døden wd:
æstw allene mÿn Herre oc Gud.
Sig skynder fast then forsagde tÿd/
OMat. xxiiij|42v Herre giør oss frÿ/
fraa alt ont bode till liff oc siæl/
J all wor nød wÿ til teg fly/
thÿn naade begære wÿ/
frels oss o Herre fraa werdzens qwal/
oc wær oss alle miColoss. j.skundelig/
forlÿg oss Herre formiddels thÿn søn/
att wÿ kunde rett bliffue Christen/
vden meen/
thet er mÿn begere oc bøn/
hielp att wÿ alle thÿn wilie giøre kunde.
Meer gørs behoff att bede teg/
O Psal. xxvj.Herre forlad ey meg/
tw som sckapt haffuer alle ting/
lad meg faa aff thÿn wÿsdom hÿd/
oc gack ey bort fraa meg/
med thÿn naade mit hierte wend omkring/
Psalmo. j. Psalm. xxxoc skab ÿ meg een retter aand/
tw kan/ wel wede huad meg giør møde oc wande/
thÿ alt mit haab haffuer ieg til teg/
kom meg til trøst/
Herre Jesus Christ/
thÿ tw allene wor frelser æst.
Marck/ stæder/ oc all mÿne vndersaDeut. xvij.at/
haffuer ieg aff teg faat/
beskerm them alle for falske lære/
Herre Gud her er nw kommen fram/
een onder sedwan forwar oss alle ÿ thÿn ære/
Tag thÿn hellig ord oc webne oss med/
paa thet/
att |43r dieffuelen oss ey beswige kan/
med werdzlig praal oc menniskens tant/
optend
oss alle til saadan begære/
Att wor tro kunde rett til teg eene wære.
Greffuer/ Herrer/ Ridder oc Knechte/
oc alle slecte/
beffal ieg teg mÿn Herre oc Gud/
forøg wor tro oc giør henneLuce. xvij. ret/
then werden haffuer forget/
Jeg beder teg for thÿn horde død/
forlad oss ey ÿ saadan sorg/
langt før haffuer tw thetMat. xxiiij Acto. xx. sielluff forkyndet/
att falske Propheter skulde komme/
siynes fromme
som faar men indwortis vlffue/
som schrifften vdwÿser/ oc wÿ haffue befundit.
Til thÿn store barmhiertighed/
huilken allene teg/
opdrog paa korsit for wore synder sleet/
Jeg flyer til teg o Herre ÿ thit skød/
meg aldrig offuergiff.
Jeg maner teg for thÿn Guddoms foriæt/
then tw haffuer loffuit for langen tÿd/ Hier. xxxj.
til teg rober nw saa mangen bedrøffuit aand/
Oplad thÿn ørhen oc hør wor røst/
oc trøste
oss med thÿn godhed alle/
Beskerm oss att wÿ icke ÿ falsk tro falle.
Brendemercke haffue the ÿ therisj. Tim. iiij.|43v samwit/
som oss haffue wrett lid/
for them sancte Powel beder oss att tage waij. Petri. iij.re/
The haffue forwent then hellige schrifft/
med theris falske dicht/
O Herre frels oss for thÿn pÿne swar/
see her nid til oss thÿne fattige faar/
tw haffuer betaj. Timot. ij.lid for all wor synd/
Christus haffuer oss med teg forlÿgt/
thet bewÿss
sancte Powel med schrifft oc mund/
Forwar oss ÿ thÿn naade alle stund.
Marci. ix. Daniel. ix.Then rette tro wÿ bede aff teg/
hør oss nw Herre kiær/
før en døden oss omkuldstøder/
til thÿn miskund/ wort haab haffue wÿ/
aff hiertens begær/
O Herre wÿ ere saa ynckelige forførde/
fraa thÿn naade till wore eghne gierninger/
thÿ Psal. cxviijstyrck oss att wÿ kunde allene til teg/
haffue all wor tro oc haabit wort/
thÿne ord/
ere sandhed wisselig/
Giff oss att wÿ maa leffue ewindelig.
Borger ret giff oss ÿ thit rÿge/
oc giør oss lÿge/
oc statt med oss alt ind til enden:
att diefflene oss ey besuige/
O Herre ey fraa oss wige/
thÿn naadelige øgen ey bort fraa oss wende/
att nar wÿ komme ÿ |44r wor yderste nød/
att døden med grumhed wil oss tage fatt/
saa redde tw oc wer wor skiold/
Herre bold/
wÿ bede teg alle med graad/
Jeg beder for alle mÿne vndersaat.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.