Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

|46r¶ Then lofsanng/ Victime paschali laudes.

NW wille wÿ Christne siunge oc loffue wort paaschelam.

Christ stod op aff døde/
oc frelste all werden aff nøde/
thÿ wille wÿ alle glade wære:
oc siunge Gud loff med heder oc ære Kyrioleys.
Christus thet vskyldig lam/
haffuer løøst faaren igien/
oc haffuer synderne flÿt faderens wenskab.
Døden oc liffuit stridde/
ingen wilde anden wige/
dog haffuer Christus døden offuerwundet.
Sig oss Maria hwad tw haffuer seet paa wæyen/
then leffuendis Jesu Christi graff/
oc ieg saa hans erlige opstandelse.
Oc englis witnesbyrd/
hans swededug oc klæder/
Christus wort haab er opstanden/
oc skal gaa for oss til Galilian.
Megit meer skal man tro alleen/
Marie Magdalen/
en thet Jøderne sige falskelig.
Wÿ wide Christus er opstanden/
aff |46v døde med sande/
ther fore giff oss Herre thÿn miskund AMEN.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.